Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of mineral and rock analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-505-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Chwastek Marzena (marzena@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Matusik Jakub (jmatusik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pieczka Adam (pieczka@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
dr inż. Czerny Jerzy (jmczerny@netnalea.com)
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. GG1A_K01, GG1A_K07 Report
Skills
M_U001 Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych dyfraktometrii rentgenowskiej, zastosowań i ograniczeń tej metody oraz preparatyki. Potrafi zidentyfikować fazę krystaliczną w próbce monomineralnej oraz rozpoznać skład mineralny skały ilastej metodą DSH GG1A_W06, GG1A_W07 Test,
Report
M_U003 Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, preparatyki i zastosowań tej metody. Potrafi zinterpretować wyniki analizy chemicznej skały wykonane metodą XRF GG1A_W06, GG1A_W07 Test,
Report
M_U004 Ma wiedzę dotyczącą budowy i zasady działania elektronowego mikroskopu transmisyjnego oraz mikroskopu scanningowego wraz z spektrometrem EDS, preparatyki i zastosowań tych metod. Potrafi opisać obrazy SEM minerałów ilastych, połączyć wyniki analizy EDS z obrazem SEM i wspólnie je zinterpretować GG1A_W06, GG1A_W07 Test,
Report
M_U005 Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej, zastosowań i ograniczeń tych metod oraz stosowanej preparatyki. Potrafi zidentyfikować fazy krystaliczne w próbkach monomineralnych przy zastosowaniu tych metod GG1A_W06, GG1A_W07 Test,
Report
M_U006 Ma wiedzę dotyczącą budowy i zasady działania mikrosondy elektronowej, jej zastosowań i stosowanej w tej metodzie preparatyki. Potrafi przeliczyć wyniki analizy WDS minerału GG1A_W06, GG1A_W07 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych i mikroskopii elektronowej GG1A_W03, GG1A_W20, GG1A_W02, GG1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych dyfraktometrii rentgenowskiej, zastosowań i ograniczeń tej metody oraz preparatyki. Potrafi zidentyfikować fazę krystaliczną w próbce monomineralnej oraz rozpoznać skład mineralny skały ilastej metodą DSH + + + - - - - - - - -
M_U003 Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, preparatyki i zastosowań tej metody. Potrafi zinterpretować wyniki analizy chemicznej skały wykonane metodą XRF + + + - - - - - - - -
M_U004 Ma wiedzę dotyczącą budowy i zasady działania elektronowego mikroskopu transmisyjnego oraz mikroskopu scanningowego wraz z spektrometrem EDS, preparatyki i zastosowań tych metod. Potrafi opisać obrazy SEM minerałów ilastych, połączyć wyniki analizy EDS z obrazem SEM i wspólnie je zinterpretować + + + - - - - - - - -
M_U005 Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej, zastosowań i ograniczeń tych metod oraz stosowanej preparatyki. Potrafi zidentyfikować fazy krystaliczne w próbkach monomineralnych przy zastosowaniu tych metod + + + - - - - - - - -
M_U006 Ma wiedzę dotyczącą budowy i zasady działania mikrosondy elektronowej, jej zastosowań i stosowanej w tej metodzie preparatyki. Potrafi przeliczyć wyniki analizy WDS minerału + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych i mikroskopii elektronowej + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp. Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej XRF
2. Rentgenowska dyfraktometria proszkowa XRD. Przedstawienie podstaw teoretycznych, zastosowań i ograniczeń metody.
3. Zastosowanie metod rentgenograficznych w badaniach minerałów i skał ilastych.
4. Mikroskopia elektronowa i mikroanaliza. Budowa i zasada działania elektronowego mikroskopu transmisyjnego TEM oraz elektronowego mikroskopu scanningowego SEM. Zasada działania spektrometrów EDS i WDS.
5. Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia ramanowska . Przedstawienie podstaw teoretycznych, zastosowań i ograniczeń metody.

Auditorium classes:

1. Wstęp. Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej XRF
2. Rentgenowska dyfraktometria proszkowa XRD. Interpretacja dyfraktogramów próbki monomineralnej i polimineralnej. Analiza jakościowa przy użyciu programu XRAYAN.
3. Pomiar i interpretacja dyfraktogramów próbek minerałów i skał ilastych.
4. Mikroskopia elektronowa i mikroanaliza. Otrzymywanie i interpretacja obrazów w różnych trybach pracy. Dyfrakcja elektronowa. Zastosowanie oraz interpretacja wyników analiz EDS i WDS.
5. Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia ramanowska. Interpretacja widm, komputerowe bazy danych.

Laboratory classes:

1. Wstęp. Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej XRF
2. Rentgenowska dyfraktometria proszkowa XRD. Preparatyka, zastosowania i ograniczenia metody. Otrzymywanie krzywych dyfrakcyjnych.
3. Preparatyka i pomiar w rentgenograficznych badaniach minerałów i skał ilastych.
4. Mikroskopia elektronowa i mikroanaliza. Preparatyka, zasady otrzymywania i interpretacji obrazów w różnych trybach pracy. Mikroanaliza chemiczna.z użyciem spektroskopii EDS i WDS. Preparatyka, możliwości i ograniczenia metody.
5. Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia ramanowska . Preparatyka, otrzymywanie widm, interpretacja. Przykłady zastosowań w powiązaniu z innymi metodami analiz fazowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Examination or Final test 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,5* oceny z kolokwium + 0,5* oceny średniej ze sprawozdań z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw mineralogii, petrografii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

„Metody badań minerałów i skał” – praca zbiorowa pod redakcją A. Bolewskiego i W. Żabińskiego – 1988
„Przewodnik do petrografii” – praca zbiorowa pod redakcją A. Maneckiego i M. Muszyńskiego – 2008
„Mineralogia ogólna” – A. Bolewski, J. Kubisz, A. Manecki, W. Żabiński – 1990
„Minerały skałotwórcze” – M. Borkowska, K. Smulikowski – 1973
„Wprowadzenie do mikroanalizy rentgenowskiej” – Żelechower M. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
„Metody instrumentalne w analizie chemicznej”. – Szczepaniak W., 2008. PWN, Warszawa.
„Laserowa spektrometria ramanowska. Zastosowania analityczne.” – H. Barańska, A. Łabudzińska, J. Terpiński, 1981
„Spektroskopia w podczerwieni: teoria i praktyka.” – N.L. Alpert, W.E. Keiser, H.A. Szymański, 1974

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne są na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzących w trakcie semestru.
Pierwszy termin zaliczenia przedmiotu przewidziany jest na zakończenie semestru. Drugi i trzeci termin zaliczenia przewidziane są w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.