Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Soil engineering
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-507-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Module summary

Właściwe rozpoznanie podłoża jednym z warunków racjonalnego projektowania budowli. Treść modułu – praktyczne zaznajomienie się z problematyką badań i zachowaniem się gruntów w różnych warunkach pracy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie GG1A_K05, GG1A_K04 Examination
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej GG1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy GG1A_U16 Report
M_U002 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_U15, GG1A_U12 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu GG1A_W23 Execution of laboratory classes
M_W002 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_W23 Execution of laboratory classes
M_W003 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów GG1A_W18 Report
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na powstawanie gruntów GG1A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada praktyczną umiejętności przeprowadzania i analizy oznaczeń parametrów fizyko-mechanicznych gruntów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat właściwości fizyko-mechanicznych gruntów + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na powstawanie gruntów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia.
2. Pobór i jakość pobieranych próbek
3. Klasyfikacje gruntów – różne normy, różnice, podobieństwa
4. Właściwości fizyczne gruntów i odpadów.
5. Zagęszczanie i zagęszczalność gruntów i odpadów.
6. Właściwości mechaniczne gruntów i odpadów.
7. Wody porowe. Kapilarność. Zjawisko tiksotropii. Współczynnik filtracji.
8. Zmiany deformacyjne gruntów – Wysadzinowość. Pęcznienie. Ciśnienie pęcznienia. Skurcz. Osiadanie zapadowe. Ekspansywność.
9. Klasyfikacja gruntów i odpadów dla celów drogowych

Laboratory classes:

1. Klasyfikacja gruntów – ocena makroskopowa Normy Polskie, Eurokod 7 – różnice podobieństwa
2. Pobór próbek, formowanie próbek, wycinanie, przygotowanie do badań
3. Oznaczanie wilgotności i granic Atterberga – metoda Casagrande’a, stożek penetracyjny – porównanie badań
4. Oznaczanie wilgotności optymalnej – grunty gruboziarniste, drobnoziarniste, kruszywa
5. Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania – wytrzymałość pierwotna, resztkowa
6. Oznaczanie parametrów wytrzymałościowych w aparacie trójosiowego ściskania.
7. Badanie CBR, wskaźnik piaskowy
8. Badania edometryczne gruntu i oznaczanie osiadania zapadowego.
9. Oznaczanie pęcznienia gruntów.
10. Oznaczanie współczynnika filtracji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Examination or Final test 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:
średnia ocen z ćwiczeń laboratoryjnych uwzględniająca wszystkie terminy zaliczeń (60%), średnia ocen z egzaminu uwzględniająca wszystkie terminy (40%)

Obie składowe oceny końcowej muszą być pozytywne aby mogła być ona wystawiona.

Szczegółowy sposób przyznawania i wyliczania poszczególnych ocen przedstawiono w punkcie – informacje dodatkowe

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Grabowska–Olszewska B. 1990. Badania gruntów spoistych, WG, Warszawa.
2. Cernica J.N.. 1995. Geotechnical Engineering: Soil Mechanics. J. Wiley & Sons Inc., USA
3. Das B. M. 1985 Principles of Geotechnical Engineering, PWS-KENT Publishing Company.
4. Lancellota R. 2009. Geotechnical Engineering. Taylor $ Francis, London and New York
5. Macioszczyk A. Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN
5. Mitchell J.K., Soga K. 2005. Fundamentals of soil behavior, J. Wiley & Sons Inc., USA
6. Myślińska E. 1996. Leksykon gruntoznawstwa. PIG, Warszawa.
7. Myślińska E. 1992 lub wznowienia. Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), WN PWN, Warszawa.
8. Myślińska E. 2001. Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania, WN PWN, Warszawa
9. Pazdro Z. Hydrogeologia ogólna
10. Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych 1998. Pod red. Grabowska-Olszewska B., WN PWN , Warszawa
11. Wiłun Z. 2001, 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa.
12. Polskie Normy – PN-B-04481:1988, PN EN/ISO 14688-1,2, PN-EN ISO 17892-1, …, 6, PN-EN 13286-1, 2
13. Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892-7, …, 12
Instrukcje ITB 428/2007 – Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Rybicki S., Borecka A. Właściwości fizykomechaniczne gruntów zwałowych z nadkładu KWB ,,Turów". Geotechnika i budownictwo specjalne, 2004,XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1,Kraków, Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004,S. 15–24.
2. Kaczmarczyk R., Borecka A., Woźniak H. Wytrzymałość na ścinanie stref kontaktów warstw w górotworze złóż węgla brunatnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo, 2006, z. 28 t. 1 s. 147–154, XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006
3. Borecka A., Kaczmarczyk R., Woźniak H., Herzig J. Właściwości fizykomechaniczne wybranych gruntów spoistych ze zboczy wyrobiska KWB ,,Bełchatów”. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. 2006, z. 28 t. 1 s. 39–50. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006
4. Borecka A. Grunt zwałowy – problemy w ocenie parametrów fizyko-mechanicznych. Geologos (Poznań), 2007 [nr] 11 s. 123–132.Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007
5. Kaczmarczyk R., Borecka A. Czynniki wpływające na parametry wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożeń osuwiskowych na przykładzie odkrywek węgla brunatnego. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,2008, t. 34 z. 4 s. 709–719.
6. Woźniak H., Kaczmarczyk R., Borecka A. Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej.
7. Borecka A. , Olek B. Loesses near Kraków in light of geological-engineering research. Studia Geotechnica et Mechanica, 2013, vol. 35 no. 1, s. 41–57.
8. Kaczmarczyk R., Borecka A., Stanisz J., Tchórzewska S. Wskaźniki zmian wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożenia osuwiskowego na obszarze kopalni węgla brunatnego Turów i Bełchatów. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Sympozja i Konferencje, 2016, nr 94, s. 161–172

Additional information:

OBECNOŚĆ: wykład – nieobowiązkowy,
ćwiczenia laboratoryjne – obowiązkowe.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w skutek nieobecności na ćwiczeniach: odrobienia ćwiczeń po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
WYKŁAD:
- egzamin
- AKTYWNOŚĆ (a nie obecność) na wykładzie premiowana, podniesieniem oceny z egzaminu o 1 stopień (dotyczy wyłącznie oceny pozytywnej).
- student ma prawo trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu.
Sposób obliczenia oceny z egzaminów: średnia ocen ze wszystkich terminów
PRZYKŁAD:
1. (2,0 + 3,0)/2 = 2,5 – ocena wynikowa 3,0
2. (2,0 + 2,0+ 5,0)/3 = 3,0 – ocena wynikowa 3,0
3. (2,0 + (3,5 + 1,0))/2 = 3,25 – ocena wynikowa 3,5

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
- wykonywanie sprawozdań z każdego zrealizowanego ćwiczenia (brak sprawozdania ocena 2,0)
- ocena odpowiedzi ustnych,
- kolokwium/a (1 lub 2)
Sposób obliczenia oceny z ćwiczeń laboratoryjnych:
- średnia ze wszystkich uzyskanych ocen ze sprawozdań (50%)
- średnia ocen z kolokwium/ów (ze wszystkich terminów) i ocen z odpowiedzi ustnych (50%)
Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych w przypadku nie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym (tj. na koniec zajęć w danym semestrze). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu w danym terminie powoduje utratę tego terminu.

Brak konspektu, brak odzieży ochronnej – brak możliwości uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Górnictwo i Geologia