Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrologia surowców mineralnych II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-603-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student zna i potrafi rozpoznawać cechy strukturalne oraz teksturalne skał solnych a także określić ich znaczenie dla celów geologiczno-złożowych GG1A_U03, GG1A_U10 Test
M_U002 Student potrafi rozpoznawać makroskopowo minerały i skały solne GG1A_U03, GG1A_U10 Report
M_U003 Student potrafi określić stopień przeobrażeń skał solnych i ropoznawać elementy tektoniki GG1A_U03, GG1A_U10 Test
Knowledge
M_W001 Student zna i potrafi rozpoznawać cechy strukturalne oraz teksturalne skał solnych a także określić ich znaczenie dla celów geologiczno-złożowych GG1A_W06, GG1A_W07
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą genezy minerałów i skał ewaporatowych GG1A_W04, GG1A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student zna i potrafi rozpoznawać cechy strukturalne oraz teksturalne skał solnych a także określić ich znaczenie dla celów geologiczno-złożowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozpoznawać makroskopowo minerały i skały solne - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić stopień przeobrażeń skał solnych i ropoznawać elementy tektoniki - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i potrafi rozpoznawać cechy strukturalne oraz teksturalne skał solnych a także określić ich znaczenie dla celów geologiczno-złożowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą genezy minerałów i skał ewaporatowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Skład chemiczny wody morskiej i jego zmienność (0,5h).
2. Kolejność krystalizacji minerałów z wody morskiej (0,5h).
3. Główne i poboczne minerały ewaporatowe morskiego pochodzenia (2h).
4. Znieczyszczenia i inne minerały towarzyszące ewaporatom morskim (2h)
5. Paragenezy minerałów ewaporartowych i klasyfikacje skał solnych (3h)
6. Cechy teksturalne i strukturalne skał solnych, struktury sedymentacyjne (2h)
7. Przeobrażenia epigenetyczne skał solnych (1h)
8. Skład chemiczny wód jezior słonych i inne środowiska sedymentacji ewaporatowej (1h)
9. Główne minerały osadów jezior słonych i innych środowisk sedymentacji ewaporatowej (1h)
10. Inne minerały i skały przemysłu surowców chemicznych (2h)

Laboratory classes:

• Omówienie cech makroskopowych minerałów ewaporatowych (2h)
• Rozpoznawanie makroskopowe minerałów, określenie cech strukturalnych i teksturalnych skał (3h)
• Rozpoznawanie struktur sedymentacyjnych i elementów tektoniki (2h)
• Praca indywidualna zakończona sprawozdaniem – wykonanie szczegółowego opisu wytypowanych próbek skał solnych do celów dokumentacyjnych (8h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5* ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Odbycie podstawowego kursu mineralogii i petrografii

Recommended literature and teaching resources:

Prac. zbior. pod red. Bolewskiego A. i Żabińskiego A., 1979 – Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geol. Warszawa
Bolewski A., Manecki A., 1993 – Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE. Warszawa
Smulikowski K., 1955 – Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol. Warszawa
Łaszkiewicz A., 1967 – Minerały i skały solne. Prace Muzeum Ziemi nr 11

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None