Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Raw Materials
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-605-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Academic teachers:
dr inż. Botor Dariusz (botor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Module summary

????

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych GG1A_U08 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi uzyskiwać informacje z baz danych oraz innych źródeł dotyczących złóż surowców mineralnych GG1A_U09 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki GG1A_W07 Examination
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce GG1A_W12 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi uzyskiwać informacje z baz danych oraz innych źródeł dotyczących złóż surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki + - - - - - + - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż kopalin w Polsce + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Ogólna charakterystyka rud w tym pierwiastków krytycznych: pierwiastków ziem rzadkich (REE), itru, skandu, litu, berylu, cezu, indu, galu, germanu, cyny, wolframu, molibdenu antymonu, kobaltu, niobu. Wydobycie, technologie wzbogacania i otrzymywania pierwiastków krytycznych w Polsce i na świecie (12 h).
2. Ogólna charakterystyka, występowanie i wydobycie bentonitów, diatomitów, kaolinitu, surowców ilastych i grafitu w Polsce i na świecie (4h).
3. Ogólna charakterystyka surowców skalnych typu kwarcyty i surowce szklarskie. Występowanie i wykorzystanie magnezytu i talku. Zastosowanie i występowanie złóż zeolitów i skaleni (6h)
4.Ogólna charakterystyka i wykorzystanie surowców chemicznych: barytu, fluorytu, azotanów i boranów. Występowanie i zagospodarowanie solanek litowych (6h).

Practical classes:

Opis makroskopowy minerałów i skał zawierających pierwiastki krytyczne.
Występowanie i zagospodarowanie złóż surowców mineralnych w Polsce. Kolokwium zaliczeniowe dotyczące rozpoznania surowców mineralnych i oceny ich przydatności

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 4*(0,15*ocena z egzaminu + 0,10* ocena z zaliczenia zajęć praktycznych)

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu: Nauka o złożach

Recommended literature and teaching resources:

Bolewski A., (red.) 1979 – Surowce mineralne świata: Bar, Bor, Fluor, Stront. Wyd. Geol. Warszawa.
Kozłowski S., 1986 – Surowce skalne Polski, Wyd. Geol., Warszawa
Osika R. (red.) 1987 – Budowa geologiczna Polski. Złoża surowców mineralnych. Wyd. Geol. Warszawa
Ney R. (red.) 1996 – Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne – Sól kamienna. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 1998 – Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne – Siarka. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2000 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce węglanowe. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2002 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2002 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa naturalne i piaski przemysłowe. IGSMiE PAN, Kraków
Ney R. (red.) 2004 – Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Surowce ilaste. IGSMiE PAN, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None