Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotectonics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-607-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student jest świadom relacji pomiędzy zjawiskami tektoniki globalnej a morfologią, klimatem oraz występowaniem złóż GG1A_W04, GG1A_W12, GG1A_W08, GG1A_W05 Test
M_W002 Student zna elementy cyklu Wilsona od ryftowania po orogenezę, typy orogenów, budowę głównych pasm orogenicznych, ucieczkową tektonikę impaktogeniczną GG1A_W04 Test
M_W003 Student zna podstawy tektoniki płyt litosfety, ich granic kinematyki, dynamiki rotacji mechanizmów dryftu oraz procesów zachodzących w strefach granic konwergentnych, transformacyjnych i dywergentnych GG1A_W04, GG1A_W02, GG1A_W08, GG1A_W05 Test
M_W004 Student zna wewnętrzną strukturę Ziemi, sejsmiczne kryteria diagnostyczne, cechy fizyczne, procesy, deformacje litosfery, żródła danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz historię dociekań i ewolucji koncepcji geotektonicznych GG1A_W04, GG1A_W11, GG1A_W05, GG1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student jest świadom relacji pomiędzy zjawiskami tektoniki globalnej a morfologią, klimatem oraz występowaniem złóż + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna elementy cyklu Wilsona od ryftowania po orogenezę, typy orogenów, budowę głównych pasm orogenicznych, ucieczkową tektonikę impaktogeniczną + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy tektoniki płyt litosfety, ich granic kinematyki, dynamiki rotacji mechanizmów dryftu oraz procesów zachodzących w strefach granic konwergentnych, transformacyjnych i dywergentnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna wewnętrzną strukturę Ziemi, sejsmiczne kryteria diagnostyczne, cechy fizyczne, procesy, deformacje litosfery, żródła danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz historię dociekań i ewolucji koncepcji geotektonicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WQykład wprowadza studenta w podstawy wielkoskalowych procesów tektonicznych w skali globalnej. Zarys historyczny prezentuje ewolucję koncepcji geotektonicznych. Nowoczesne podejście do problemów geotektonicznych zasadza sie na gruncie koncepcji tektoniki globalnej, której elementy zawiązane są m. in. z hipotezą Wegenera, modelem cyklu orogenicznego Wilsona, a bazują na rozległym materiale od danych strukturalnych, litostratygraficznych i paleontologicznych po wyniki badań sejsmicznych, wierceń głębokomorskich czy satelitarnych pomiarów GPS. W partii końcowej kurs wykazuje, jak wielkoskalowe procesy tektoniczne determinowały w przeszłości geologicznej ewolucję krajobrazu, klimatu oraz wpływały na powstawanie zasobów mineralnych Ziemi

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej. student musi zaliczyć wszystkie kursy poprzedzające ten kurs

Recommended literature and teaching resources:

Philip Kearey, Klepeis K.A., Vine F.J., 2009, Global Tectonics. John Wiley & Sons 496pp
Windley B.F., 1995 The evolving continents Wiley Sciences 526pp
Dadlez R., Jaroszewski W., 1994 Tektonika PWN Warszawa 743pp

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None