Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geological reporting of mineral deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-608-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż GG1A_K01, GG1A_K03, GG1A_K07, GG1A_K04 Test
Skills
M_U001 Potrafi obliczyć i rozliczyć zasoby złoża GG1A_U15, GG1A_U10, GG1A_U09, GG1A_U08 Test,
Project
M_U002 Ma umiejętność poszerzania wiedzy z zakresu dokumentowania złóż GG1A_U15, GG1A_U16, GG1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Zna zasady dokumentowania złóż kopalin GG1A_W23 Test,
Project
M_W002 Jest zorientowany w zakresie problemów geologicznego dokumentowania złóż kopalin GG1A_W21, GG1A_W13, GG1A_W23 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi obliczyć i rozliczyć zasoby złoża - - - + - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność poszerzania wiedzy z zakresu dokumentowania złóż - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady dokumentowania złóż kopalin + - - - - - - - - - -
M_W002 Jest zorientowany w zakresie problemów geologicznego dokumentowania złóż kopalin + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy prawne dokumentowania złóż
Dokumentowanie granic złóż
Klasyfikacja zasobów
Wiarygodność informacji geologicznej
Błędy w dokumentacjach złóż kopalin
Dokładność rozpoznawania złóż i szacowania zasobów
Problemy ochrony środowiska i ochrony złóż

Project classes:

Sporządzanie przekrojów geologicznych
Wyznaczanie granic złóż, szacowanie wielkości dopływu do kopalń
Opracowanie tekstowe dokumentacji, obliczanie zasobów złóż

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Nieć M., 1990 – Geologia kopalniana, Wyd. Geol. Warszawa.
Nieć M., 2011 – Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
Rozp. Min. Środ. z dn. 1 lipca 2015r w sprawie dokumentacji geologicznej złoża, z wyłączeniem złoża węglowodorów Dz.U. 2015.987

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ryszard MYSZKA, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET – Pospolita kopalnia i jej „niepospolite” dokumetowanie. Górnictwo Odkrywkowe; 2015 R. 56 nr 2, s. 15–25.
Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET – Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania. Górnictwo Odkrywkowe; 2015 R. 56 nr 2, s. 47–52.
Marek NIEĆ [red.] – Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych; cz II Kartowanie geologiczne złóż. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2012.

Additional information:

None