Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie odwodnień i prac geologiczno-inżynierskich
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-609-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Module summary

200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K05, GG1A_K03 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG1A_K05, GG1A_K03, GG1A_K07 Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi na podstawie obliczeń i interpretacji określić kierunek przepływu wód podziemnych z uwzględnieniem niezbędnego projektu odwodnienia budowli. GG1A_U13, GG1A_U04, GG1A_U10 Participation in a discussion,
Project,
Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi w praktyce zastosować podstawowe metody odwadniania górniczego i budowli oraz wykonań prosty projekt odwodnienia. GG1A_U13, GG1A_U04, GG1A_U10 Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
M_U003 Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. Oblicza współczynnik filtracji utworów geologicznych, filtrację wód podziemnych. Prezentuje kierunki przepływu i rzeczywistą prędkość przepływu wód podziemnych. GG1A_U13, GG1A_U09, GG1A_U17 Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych w prostych i złożonych warunkach geologicznych. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Test
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). Rozumie migrację zanieczyszczeń w środowisku wodnym. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Test
M_W003 Rozumie poziom niepewności przeprowadzanych badań odwodnieniowych. Rozumie pojęcie wiarygodności wyników. GG1A_U09, GG1A_U10 Test
M_W004 Zna i rozumie podstawowe metody projektowania odwodnień górniczych i budowlanych. GG1A_U09, GG1A_U10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi na podstawie obliczeń i interpretacji określić kierunek przepływu wód podziemnych z uwzględnieniem niezbędnego projektu odwodnienia budowli. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi w praktyce zastosować podstawowe metody odwadniania górniczego i budowli oraz wykonań prosty projekt odwodnienia. - - - + - - - - - - -
M_U003 Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. Oblicza współczynnik filtracji utworów geologicznych, filtrację wód podziemnych. Prezentuje kierunki przepływu i rzeczywistą prędkość przepływu wód podziemnych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych w prostych i złożonych warunkach geologicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). Rozumie migrację zanieczyszczeń w środowisku wodnym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie poziom niepewności przeprowadzanych badań odwodnieniowych. Rozumie pojęcie wiarygodności wyników. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe metody projektowania odwodnień górniczych i budowlanych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Rola odwadniania w działalności górniczej oraz w pracach budowlanych i inzynierskich.
2) Parametry hydrogeologiczne skał i gruntów. Metody ich badania i ich znaczenie dla wykonywania prac odowodnieniowych.
3) Badania hydrogeologiczne dla potrzeb projektowania odwodnień. Wykonywanie studni i piezometrów. Próbne pompowania.
4) Badania geotechniczne i geofizyczne.
5) Badania składu chemicznego oraz stopnia zanieczyszczenia wód dopływających do systemu odwadniania. Korozyjność wody. Kolmatacja chemiczna.
6) Parametry agregatów pompowych. Schemat współpracy agregatu pompowego z rurociągiem.
7) Projektowanie systemów odwadniania z wykorzystaniem metod analitycznych.
8) projektowanie systemów odwadniania z wykorzystaniem metod numerycznych. Modelowanie hydrogeologiczne.
9) Charakterystyka aktualnych technologii odwadniania górotworu.
10) Zagrożenia środowiskowe z tytułu długotrwałych odwadnień górniczych.

Project classes:

1) Obliczenie wielkości dopływu do systemu odwadniania kopalni odkrywkowej lub podziemnej w złożonych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.
2) Wielowariantowy projekt systemu odwadniania kopalni lub wkopu budolanego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in project classes 29 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Powers P. J. i in., 2007 – Construction Dewatering and groundwater Control. John Wiley.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak