Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeologia regionalna
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-610-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych. GG1A_K03 Test
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K04 Report
Skills
M_U001 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych. GG1A_U05, GG1A_U09, GG1A_U17 Test,
Report
M_U002 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej. GG1A_U13, GG1A_U01, GG1A_U09, GG1A_U04 Report
M_U003 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu w planie i przekroju. GG1A_U13, GG1A_U01, GG1A_U04 Report
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. GG1A_W13, GG1A_W19 Test
M_W002 Zna podstawowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce. GG1A_W08, GG1A_W19 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej wg regionalizacji Kleczkowskiego. GG1A_W08, GG1A_W19 Test
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych. GG1A_W16, GG1A_W19, GG1A_W23 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi interpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych i na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu w planie i przekroju. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady regionalizacji hydrogeologicznej stosowanej w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania warunków hydrogeologicznych w Polsce dla Prowincji hydrogeologicznych: nizinnej i górsko-wyżynnej wg regionalizacji Kleczkowskiego. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna możliwości i zasady pozyskiwania danych archiwalnych. Ma wiedzę na temat istniejących w Polsce baz danych hydrogeologicznych i dostępnych materiałów kartograficznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zasady przepływu wód podziemnych w warunkach naturalnych, kartograficzne odwzorowanie dynamiki wód – siatka hydrodynamiczna w planie i przekroju; systemy przepływu – lokalny, pośredni, regionalny. Zlewniowe systemy krążenia wód. Konceptualne modele przepływu
Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej, GZWP, UPWP, JCWPd, regionalizacje hydrogeologiczne Polski. Mapa GZWP
Prowincja hydrogeologiczna nizinna; Pasma zbiorników czwartorzędowych; Subniecki; Subzbiorniki.
Prowincja hydrogeologiczna wyżynna: Masyw Karpacki; Masyw Sudecki, Masyw Świętokrzyski, Masyw Kujawski, Niecki kredowe, Monoklina krakowsko – śląska;
Zasady sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. Warunki uzyskiwania i sposoby opracowania danych archiwalnych. Bazy danych hydrogeologicznych. Bank HYDRO.
Treść seryjnych map hydrogeologicznych – MHP 1:200000; MhP 1:5000.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium pisemnego z treści wykładów (50%), ocena z zaliczenia ćwiczeń (50%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Pazdro, Kozerski, 1990 – Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geol.
Kleczkowski (red.) 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (GZWP) wymagających szczególnej ochrony. IHiGI AGH Kraków
Paczyński, Sadurski (red.) 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. PIG Warszawa
Stachy (red.) 1987 – Atlas hydrologiczny IMGW Warszawa
Paczyński B. 1993-1995 – Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1:500 000.Wyd.Geol.
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000
Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A., (red.) 2002 – Słownik hydrogeologiczny. Wyd.PIG

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak