Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reaserch methods for mieral resources
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-611-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
dr inż. Misiak Jacek (jm@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie metodyki badań właściwości fizyczno-mechanicznych skał, zna podstawowe metody, techniki i urządzenia stosowane przy oznaczaniu właściwości fizyczno-mechanicznych skał, oraz opracować dokumentacje dotyczącą realizacji badań właściwości fizyczno-mechanicznych skał i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tych badań GG1A_W23, GG1A_W21, GG1A_U10
M_U002 Student ma wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania prac geologicznych terenowych i laboratoryjnych w badaniach złóż węgla. GG1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu metod badań surowców mineralnych GG1A_U15, GG1A_U10 Test
M_W002 Student posiada umiejętność w zakresie metod identyfikacji warstw i graficznego opracowania wyników badań złóż surowców chemicznych (zestawienia, wykresy, mapy, przekroje geologiczne). GG1A_U17, GG1A_U15, GG1A_U08, GG1A_U10
M_W003 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie badania złóż surowców mineralnych, oraz umie oszacować czas i opracować harmonogram potrzebny na realizację zleconego zadania. GG1A_K02, GG1A_K03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie metodyki badań właściwości fizyczno-mechanicznych skał, zna podstawowe metody, techniki i urządzenia stosowane przy oznaczaniu właściwości fizyczno-mechanicznych skał, oraz opracować dokumentacje dotyczącą realizacji badań właściwości fizyczno-mechanicznych skał i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tych badań - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania prac geologicznych terenowych i laboratoryjnych w badaniach złóż węgla. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu metod badań surowców mineralnych - + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada umiejętność w zakresie metod identyfikacji warstw i graficznego opracowania wyników badań złóż surowców chemicznych (zestawienia, wykresy, mapy, przekroje geologiczne). - + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie badania złóż surowców mineralnych, oraz umie oszacować czas i opracować harmonogram potrzebny na realizację zleconego zadania. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

1. Mikroskopia w świetle odbitym – cechy optyczne oraz fizyczne minerałów kruszcowych oraz podstawowe minerały. Samodzielne poslugiwanie się dostępnymi podręcznikami przy rozpoznaniu minerałów kruszcowych.
2. Podstawy elektronowej mikroanalizy – metody EDX oraz WDX. Przeliczanie analiz mikrosondowych minerałów kruszcowych.
3. Zapoznanie się z podstawowymi metodami konstrukcji map i przekrojów geologicznych. Samodzielne wykonanie wydzieleń litostratygraficznych w oparciu o dane opisowe profili otworów wiertniczych dla jednego z pokładowych złóż solnych. Konstrukcja map strukturalnych oraz izopachytowych. Konstrukcja przekroju geologicznego przez złoże solne. W oparciu o dane opisowe profili otworów wiertniczych dla jednego z pokładowych złóż solnych samodzielne dokonuje wydzieleń litostratygraficznych. Na podstawie otrzymanych danych wykonywanie konstrukcje map strukturalnych oraz izopachytowych dla jednego z pokładowych złóż solnych. Wykreślanie map litofacjalnych złóż. Konstrukcja przekrojów geologicznych złóż solnych – pokładowych, pokładowych zaburzonych tektonicznie, wysadowych struktur solnych.
4. Student zapoznaje się z geologicznymi pracami terenowymi w badaniach złóż węgla i podstawową metodyką badań laboratoryjnych węgla, a także aspektami ochrony środowiska w górnictwie węglowym, i oceny jakości węgla. Student opisuje pokłady węgla w wybranych profilach z danego obszaru górniczego. Student zapoznaje się z zasadami badania cykliczności formacji węglowych oraz paleobotaniki i metod biostratygraficznych w badaniach złóż węgla. Następnie wykorzystuje tą wiedzę poprzez samodzielne przeprowadzenie korelacji w wybranych seriach węglonośnych. Student zapoznaje się z zasadami modelowani stopnia uwęglenia.
5. Charakterystyka podstawowych właściwości chemicznych i fizyczno-mechanicznych skał, Zapoznanie się z metodyką wykonywania analiz pełnej, skróconej i wskaźnikowej przy określaniu przydatności surowców węglanowych, Zapoznanie się z metodyką wykonywania i oceny parametrów fizyczno-mechanicznych skał: gęstości i gęstości objętościowej, nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym, mrozoodporności, odporności na ściskanie, rozdrabianie i ścieranie, polerowalności kamieni i prędkości rozchodzenia się dźwięku, wykonanie obliczeń wielkości parametrów fizyczno-mechanicznych skał na podstawie otrzymanych danych, wykonanie przeliczeń wyników analiz chemicznych dla celów surowcowych, odniesienie uzyskanych wyników do norm, wykonanie projektu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 154 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in auditorium classes 84 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 35 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z części rudy, sole, węgle i surowce skalne.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw złóż rud, węgli, soli oraz surowców skalnych. Zarys wiedzy z mineralogie, petrografie oraz geochemie. Znajomość podstawowych programów komputerowych. Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi. Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych, znajomość arkusza kalkulacyjnego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Piestrzyński A., 1992: Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud, Wydawnictwo AGH, Kraków.
2. Muszer A., 2000: Zarys mikroskopii kruszców, Wrocław.
3. Uytenbogaardt W., Burke E.A.J. 1985: Tables for microscopic identification or ore minerals, Dover publications, New York.
4. Pracejus B., 2008: The ore minerals under the microscope: An optical guide. Elsevier, Amsterdam
5. Kotański Z., Sokołowski J. 1971 – Podstawowe zasady i metody geologicznej kartografii wgłębnej. Wyd. Geol. Warszawa
6. Gabzdyl W. 1989. Geologia węgla. Skrypt Politechniki Śląskiej. Nr 1427/2.
7. Larry Thomas 2002. Coal Geology, Wiley
8. Hobler M. (1977) – Badania fizykomechanicznych własności skał. PWN, Warszawa
9. Pinińska J. (1995) Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał, część I, Skały osadowe regionu świętokrzyskiego, katalog, tom 2, Warszawa.
10. Pinińska J. (1996) – Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał, część II, Skały magmowe, osadowe i metamorficzne regionu Sudetów katalog, tom 3, Warszawa 1996.
11. Pinińska J. (2003) – Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Cz. IV. Karpaty fliszowe T. 7. Katalog. Wyd. Tinta, Warszawa.
12. Pinińska J. (2004) – Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Cz IV. Karpaty fliszowe. T. 8. Objaśnienia i interpretacja. Wyd. Tinta, Warszawa.

PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odpornosci na sciskanie
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabianie
PN-EN 1097-8:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.Oznaczanie polerowalności kamieni
PN-EN 1926:2001 – Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 1936:2001 – Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości
PN-EN 12371:2002 – Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 13755:2002 – Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
PN-EN 14157:2005 – Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie
PN-EN 14579:2005 – Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie prędkości rozchodzenia się dźwięku
PN-79/B-06714/42 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996 – Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-84/B-01080 – Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None