Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotechnics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-613-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje GG1A_K04 Test
Skills
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczeńa z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować GG1A_U12 Test
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować GG1A_U04 Test
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geotechnice GG1A_U16 Test
M_U004 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych GG1A_U12 Test
M_U005 Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych projektowaniem, wykonywaniem i praktycznym zastosowaniem rozwiązań inżynierskich w geotechnice GG1A_U12 Test
M_U006 Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych geotechnice GG1A_U12 Project
M_U007 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować posadowienie prostych obiektów budowlanych GG1A_U12 Project
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej GG1A_W18 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa GG1A_W18 Test
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki GG1A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczeńa z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geotechnice - - - - - - - - - - -
M_U004 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych projektowaniem, wykonywaniem i praktycznym zastosowaniem rozwiązań inżynierskich w geotechnice - - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych geotechnice - - - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować posadowienie prostych obiektów budowlanych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych. Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia. Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych. Nośność podłoża gruntowego, ogólne informacje o fundamentach, dane niezbędne do projektowania posadowień, wybór rodzaju fundamentu. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę PN81/B-03020. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę Eurokod 7. Odkształcalność podłoża gruntowego, zasady obliczeń osiadań fundamentów metodą odkształceń jednoosiowych oraz metodą odkształceń trójosiowych. Parcie i odpór gruntu, wyznaczanie parcia czynnego i odporu gruntu.

Practical classes:
-
Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 30 h
Participation in seminar classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 8 h
Examination or Final test 1 h
Completion of a project 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu (50%), prezentacji i dyskusji (30%) + oceny z kolokwiów (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z. Zarys Geotechniki.
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011
Puła O. Rybak C. Sarniak W. Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 1997
Szymański A. Mechanika gruntów.Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak