Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody badań terenowych w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-616-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Moduł daje studentowi podstawową wiedzę o zakresie i metodyce badań hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich najczęściej prowadzonych w terenie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K05, GG1A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych) . GG1A_K05, GG1A_K03, GG1A_K07 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować sieć monitoringu wód podziemnych oraz punktów rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych, dobierając odpowiednią ilość punktów pomiarowych, uwzględniając warunki hydrogeologiczne, budowę geologiczną, zagospodarowanie terenu itp. GG1A_U13, GG1A_U10, GG1A_U04 Activity during classes,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania hydrogeologiczne, zbadać in situ podstawowe parametry hydrogeologiczne skał, wskaźniki nietrwałe oraz fizyko-chemiczne wody oraz parametry geotechniczne GG1A_U13, GG1A_U02, GG1A_U04 Activity during classes,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi logicznie wysunąć wnioski z przeprowadzonych badań hydrogeologicznych, hydrochemicznych i geotechnicznych GG1A_U13, GG1A_U04 Activity during classes,
Test,
Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych i geotechnicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych oraz warunki gruntowe. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Test
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19 Test
M_W003 Rozumie migrację zanieczyszczeń w rozróżnieniu na rodzaj zanieczyszczenia oraz sposób depozycji w środowisku wodnym. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W19, GG1A_W20 Test
M_W004 W nawiązaniu do aktów prawnych rozumie potrzebę prowadzenia monitoringu wód podziemnych i warunków geologiczno-inżynierskich. GG1A_W19 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych) . + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować sieć monitoringu wód podziemnych oraz punktów rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych, dobierając odpowiednią ilość punktów pomiarowych, uwzględniając warunki hydrogeologiczne, budowę geologiczną, zagospodarowanie terenu itp. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe badania hydrogeologiczne, zbadać in situ podstawowe parametry hydrogeologiczne skał, wskaźniki nietrwałe oraz fizyko-chemiczne wody oraz parametry geotechniczne - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi logicznie wysunąć wnioski z przeprowadzonych badań hydrogeologicznych, hydrochemicznych i geotechnicznych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych i geotechnicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych oraz warunki gruntowe. + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w obrębie warstwy wodonośnej (adsorpcja, sorpcja, dyspersja, addycja). + - - - - - + - - - -
M_W003 Rozumie migrację zanieczyszczeń w rozróżnieniu na rodzaj zanieczyszczenia oraz sposób depozycji w środowisku wodnym. + - - - - - + - - - -
M_W004 W nawiązaniu do aktów prawnych rozumie potrzebę prowadzenia monitoringu wód podziemnych i warunków geologiczno-inżynierskich. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1) Monitoring wód podziemnych i jego znaczenie w ochronie zasobów wodnych.
2) Badania monitoringowe poszczególnych składników środowiska wodnego. Monioring wód powierzchniowych. Monitoring opadów atmosferycznych.
3) Zagadnienia formalno-prawne w moniroringu wód podziemnych.
4) Metodyka projektowania i prowadzenia badań hydrogeologicznych. Projekty robót geologicznych.
5) Podstawy metodyczne projektowania sieci monitoringu wód podziemnych. Zasady projektowania i wykonywania piezometrów.
6) Badania stanu hydrodynamicznego wód podziemnych. Monitoring lejów depresji studni ujęciowych oraz kopalń odkrywkowych i podziemnych.
7) Praktyczne aspekty zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp i zboczy,
8) Geotechniczne sposoby wzmacniania podłoża gruntowego, budowle geotechniczne w ochronie środowiska
9) Monitoring stanu hydrogeochemicznego wód podzienych. Monitoring osłonowy ujęć i wokoł ognisk zanieczyszczeń.
10) Zasady obsługi i opróbowania sieci monitoringowych różnego typu. Sprzęt hydrogeologiczny stosowany w badaniach monitoringowych.
11) Nowoczesne metody interpretacji danych monitoringowych.
12) Rozpoznanie podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 42 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego oraz z ocen za wykonane projekty.

Prerequisites and additional requirements:

podstawowa znajomość z zakresu hydrogeologii, hydrogeochemii, gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej

Recommended literature and teaching resources:

Nielsen D.M., Nielsen G.L., 2007 – The Essential Handbook of Ground-Water Sampling. CRC Press.
Nielsen D.M., 2006 – The Practical Handbook of Environemental Site Characterization and Ground-water Monitoring. CRC Press.
Alley W. M., 1993 – Regional Ground-Water Quality. Van Nostrand Reinhold.
Szczepańska J., Kmiecik E., 1998 – Statystyczna kontrola jakości w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH
Pazdro Z., Kozerski B., 1991 Hydrogeologia ogólna. PWN
Wiłun Z. Zarys Geotechniki.
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

A. J. Żurek, S. Witczak, M. Duliński, P. Wachniew, K. Różański, J. Kania, A. POSTAWA, J. Karczewski, W. J. Mościcki Quantification of anthropogenic impact on groundwater-dependent terrestrial ecosystem using geochemical and isotope tools combined with 3-D flow and transport modelling. Hydrology and Earth System Sciences; ISSN 1027-5606. — 2015 vol. 19 no. 2, s. 1015–1033.
tekst: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/1015/2015/hess-19-1015-2015.pdf
Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland / W: AQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42nd IAH congress – ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. Dysk Flash. — S. 505.
Adam POSTAWA Wpływ metodyki opróbowania na wyniki badań zawartości metali w wodach podziemnych i wodach przeznaczonych do spożycia — The influence of sampling methodology on the results of metals determination in groundwaters and drinking waters. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. — Poznań ; Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa). — ISBN: 978-83-89696-93-2. — S. 349–366.
Best Practice Guide on Sampling and Monitoring of Metals in Drinking Water. [Ed.] A. Postawa IWA Publishing. London. 130 pp. ISBN: 13: 97781843393832.
Wybrane problemy kontroli jakości w monitoringu wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Adam POSTAWA, Ewa Kmiecik, Katarzyna Wątor. [in:] XVII Sympozjum naukowo techniczne: “Dokumentowanie i eksploatacja małych i średnich ujęć wód podziemnych”.

Additional information:

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Górnictwo i Geologia