Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of geodynamics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-701-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Borecka Aleksandra (aborecka@agh.edu.pl)
mgr inż. Stanisz Jacek (jstanisz@agh.edu.pl)
Module summary

Poznawanie procesów i zjawisk geologicznych, geologiczno-inżynierskich, ich zmiennością w czasie, strefowość występowania. Sposobów walki z procesami nie sprzyjającymi. Geosynetyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie GG1A_K04 Project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej GG1A_K01 Project
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać różne metody obliczeniowe oraz przeprowadzić analizy obliczeniowe dla różnych warunków geologiczno-inżynierskich GG1A_U01, GG1A_U02 Project,
Examination
M_U002 Potrafi wykonać projekt dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich terenu zagrożonego procesami geodynamicznymi GG1A_U09, GG1A_U10 Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o sposobach dokumentowania i monitoringu terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi GG1A_W18 Project,
Examination
M_W002 Zna podstawowe metody obliczeniowe wykorzystywane przy analizie procesów geodynamicznych GG1A_W18 Project,
Examination
M_W003 Zna podstawowe sposoby zabezpieczania przed skutkami wystąpienia procesów geodynamicznych GG1A_W18 Examination
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie opisu i analizy procesów geodynamicznych zachodzących w obrębie środowiska gruntowego GG1A_W18 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać różne metody obliczeniowe oraz przeprowadzić analizy obliczeniowe dla różnych warunków geologiczno-inżynierskich - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać projekt dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich terenu zagrożonego procesami geodynamicznymi - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o sposobach dokumentowania i monitoringu terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody obliczeniowe wykorzystywane przy analizie procesów geodynamicznych + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna podstawowe sposoby zabezpieczania przed skutkami wystąpienia procesów geodynamicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie opisu i analizy procesów geodynamicznych zachodzących w obrębie środowiska gruntowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Procesy geodynamiczne – wprowadzenie, terminologia.
Prawne aspekty
Stateczność skarp i zboczy – klasyfikacja ruchów masowych, przyczyny powstawania, dynamika procesów geodynamicznych, obszary aktywności na Świecie i na terenie Polski.
Sposoby zabezpieczania przed utratą stateczności.
SOPO – System ochrony Przeciwosuwiskowej
Podstawy monitoringu geotechnicznego.
Dokumentowanie i monitoring terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi, ustalanie wieku osuwisk.
Metody obliczeniowe oceny stateczności skarp i zboczy.
Wietrzenie oraz jego wpływ na właściwości fizyko-mechaniczne gruntów.
Deformacje filtracyjne zachodzące w ośrodku gruntowym (sufozja, upłynnianie, przebicie hydrauliczne) – szkodliwość dla budowli – ogólne informacje.
Wpływ mrozu na grunty.
Osiadania terenu wskutek odwodnienia, ich wpływ na stateczność podłoża.
Wstępne informacje o geosyntetykach.

Practical classes:

1. Projekt dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich terenu zagrożonego procesami geodynamicznymi.
2. Metody obliczeniowe oceny stateczności skarp i zboczy – projekty obliczeniowe z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych i inżynierskich.
3. Ocena stateczności podłoża – projekty obliczeniowe osiadania terenu poddanego odwodnieniu.
4. Określenie bezpiecznej głębokości dna wykopu – projekt obliczeniowy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:
średnia ocen z zajęć praktycznych uwzględniająca wszystkie terminy zaliczeń (60%), średnia ocen z egzaminu uwzględniająca wszystkie terminy (40%)

Obie składowe oceny końcowej muszą być pozytywne aby mogła być ona wystawiona.

Szczegółowy sposób przyznawania i wyliczania poszczególnych ocen przedstawiono w punkcie – informacje dodatkowe

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów: geologia inżynierska, geomechanika

Recommended literature and teaching resources:

Abramson L.W., Lee T. S., Sharma S., Boyce G.M.. 2002. Slope stability and stabilization methods. J. Wiley & Sons, New York.
Cernica J. N.. 1995. Geotechnical Engineering: Soil Mechanics, John Wiley & Sons, Inc., New York.
Embleton C., Thornes J.. 1985. Geomorfologia dynamiczna, PWN, Warszawa.
Instrukcje – Ocena stateczności skarp i zboczy, ITB 424/2006, Warszawa, 2006
Kowalski W.C. 1988. Geologia inżynierska, WG, Warszawa.
Lambe T., Whitman R. 1977. Mechanika gruntów, tom 1,2, Arkady, Warszawa.
Das B. M. 1985. Principles of Geotechnical Engineering. PWS-Kent Publishing Company, USA.
Pisarczyk S. 2010. Mechanika gruntów, OWPW
Sozański J. 1977. Stateczność wykopów, hałd i nasypów, Wyd. ŚLĄSK.
Wiłun Z. 2005. Zarys geotechniki, WKiŁ.
Strony internetowe: np. landslides.usgs.gov
Akty prawne, Rozporządzenia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Borecka A., Kaczmarczyk R. Powierzchniowe ruchy masowe w utworach lessowych południowej Lubelszczyzny i rejonu Sandomierza . Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005
2. Borecka A., Kaczmarczyk R. Geologiczno-inżynierska ocena zagrożeń osuwiskowych w utworach lessowych południowo-wschodniej Polski. Geologos (Poznań), 2007 [nr] 11 s. 347–356, Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007
3. Woźniak H., Kaczmarczyk. R., Borecka A. Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,2008, t. 34 z. 1 s. 69–83.
4. Borecka A. Description and evaluation of the landslide hazard : a casestudy in a landslide in Radziszow. AGH Journal of Mining and Geoengineering. Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria, 2012, vol. 36 no. 2, s. 49–57.
5. Borecka A., Herzig J., Durjasz-Rybacka M. Groundpenetrating radar investigations of landslides: a case study in a landslide in Radziszów. Studia Geotechnica et Mechanica, 2015, vol. 37 no. 3, s. 11–18.
6. Borecka A. Monitoring wałów przeciwpowodziowych w systemie bezpieczeństwa powodziowego. Geoinżynieria, 4 (57), 2016, s. 60-64

Additional information:

OBECNOŚĆ: wykład – nieobowiązkowy,
zajęcia praktyczne – obowiązkowe.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w skutek nieobecności na ćwiczeniach: odrobienia ćwiczeń po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
WYKŁAD:
- egzamin
- AKTYWNOŚĆ (a nie obecność) na wykładzie premiowana, podniesieniem oceny z egzaminu o 1 stopień (dotyczy wyłącznie oceny pozytywnej).
- student ma prawo trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu.
Sposób obliczenia oceny z egzaminów: średnia ocen ze wszystkich terminów
PRZYKŁAD:
1. (2,0 + 3,0)/2 = 2,5 – ocena wynikowa 3,0
2. (2,0 + 2,0+ 5,0)/3 = 3,0 – ocena wynikowa 3,0
3. (2,0 + (3,5 + 1,0))/2 = 3,25 – ocena wynikowa 3,5

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
- wykonywanie sprawozdań (projektów) z każdego realizowanego zadania
- ocena odpowiedzi ustnych,
- kolokwium/a (1 lub 2)
Sposób obliczenia oceny z ćwiczeń laboratoryjnych:
- średnia ze wszystkich uzyskanych ocen ze sprawozdań (projektów) (50%)
- średnia ocen z kolokwium/ów (ze wszystkich terminów) i ocen z odpowiedzi ustnych (50%)
Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych w przypadku nie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym (tj. na koniec zajęć w danym semestrze). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu w danym terminie powoduje utratę tego terminu.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach modułu zapewniają studentowi przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z kierunkiem kształcenia Górnictwo i Geologia