Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-702-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majewski Stanisław (majewski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majewski Stanisław (majewski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko. GG1A_K04 Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informację z literatury, baz danych i innych źródeł, a także wyciągać wnioski. GG1A_U09 Scientific paper,
Case study
Knowledge
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraaz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą GG1A_W22 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w działalności geologiczno-górniczej GG1A_W22 Activity during classes
M_W004 Zna podstawowe metody, techniki i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa. GG1A_W23 Case study,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informację z literatury, baz danych i innych źródeł, a także wyciągać wnioski. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraaz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w działalności geologiczno-górniczej - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody, techniki i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wpływ czynników geologicznych na ocenę przemysłową złóż. Etapy rozpoznania zagrożeń naturalnych. Czynniki geologiczne oraz sztuczne wpływające na zagrożenia wodne kopalń surowców mineralnych oraz stosowana profilaktyka i zabezpieczenia. Gazonośność złóż, zagrożenia gazowe oraz ich zwalczanie. Utrudnienia eksploatacji związane z warunkami geodynamicznymi oraz geotermicznymi.. Zagrożenia geodynamiczne w kopalniach.. Metan w pokładach węgla. Nagłe wyrzuty węgla, skał i gazu. Tąpania i wstrząsy górotworu. Pożary podziemne. Zagrożenia pyłowe w kopalniach. Zagrożenia eksploatacji w górnictwie odkrywkowym.

Seminar classes:

Przygotowanie referatu na temat geologiczno-górniczych warunków eksploatacji kopaliny w wybranej kopalni i jego wygłoszenie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada w 0,8* ocena z wygłoszonego referatu oraz 0,2* aktywność w dyskusji na temat wysłuchanych referatów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość „Geologii złóż“, „Górnictwa ogólnego“.

Recommended literature and teaching resources:

Sobczyk E.J.: Uciążliwość geologiczno-górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego i jej wpływ na gospodarkę złożem. IGSMiE PAN,150. Kraków, 2009.
Surowce mineralne: Surowce energetyczne. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN K-w, 1996.
Gabzdyl W.: Geologia złóż. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 1999.
Nieć M.: Geologia kopalniana. Wyd. Geologiczne. W-wa, 1982.
Ćwięk B.: Organizacja akcji ratowniczych w kopalniach głębinowych. Skrypt 1286, Wyd. AGH, Kraków, 1991.
Nowak K., Kostrz J.: Górnictwo. Wyd. Śląsk, 1989.
Hwałek St., 1971 – Górnictwo soli kamiennych i potasowych. Wyd. “Śląsk”
Góralski J., Rasała M., 2008 – Hydrogeologia wybranych wysadów solnych regionu kujawskiego – aspekty poznawcze i utylitarne. GEOLOGOS Monographiae 5, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geologii.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None