Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reservoir geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-706-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Świerczewska Anna (swiercze@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. GG1A_K03 Project
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje na temat skał zbiornikowych i ich genezy z literatury, baz danych i innych źródeł, uzyskane informacje potrafi integrować i dokonywać ich interpretacji. GG1A_U10, GG1A_U09 Project
M_U002 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę skał zbiornikowych wykorzystując poznane metody badawcze. GG1A_U03 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie procesy zachodzące w basenach sedymentacyjnych oraz w czasie pogrzebania osadów. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu diagenezy. GG1A_W04, GG1A_W09 Examination,
Test
M_W002 Student zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do identyfikacji i charakterystyki procesów diagenetycznych. GG1A_W23, GG1A_W07 Examination,
Test
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat powstawania skał zbiornikowych w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych. GG1A_W12 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje na temat skał zbiornikowych i ich genezy z literatury, baz danych i innych źródeł, uzyskane informacje potrafi integrować i dokonywać ich interpretacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę skał zbiornikowych wykorzystując poznane metody badawcze. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie procesy zachodzące w basenach sedymentacyjnych oraz w czasie pogrzebania osadów. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu diagenezy. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do identyfikacji i charakterystyki procesów diagenetycznych. + - + - - - - - - - +
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat powstawania skał zbiornikowych w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się systemów naftowych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Skały zbiornikowe jako element systemu naftowego (2h). Skały zbiornikowe Polski (4h). Podstawy stratygrafii (2h). Baseny sedymentacyjne i pochodzenie materiału osadowego (4h). Litologia, skład mineralny i właściwości skał zbiornikowych (2h). Diageneza i procesy diagenetyczne (4h).
Metody stosowane w badaniach diagenetycznych (2h). Przepływ płynów w basenach sedymentacyjnych (2h). Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe skał (6h). Wpływ wietrzenia i deformacji tektonicznych na właściwości zbiornikowe skał (2h).

Laboratory classes:

Podstawy stratygrafii (3h). Skał zbiornikowe w systemach naftowych Polski (3h). Określenie pochodzenia materiału w basenach sedymentacyjnych (6h). Identyfikacja procesów diagenetycznych (6h). Predykcja wpływu uskoków i mikrostruktur tektonicznych na właściwości zbiornikowe skał (1,5h). Analiza historii pogrzebania skał na podstawie danych diagenetycznych (1,5h).

E-learning:

Określanie litologii, składu mineralnego i właściwości zbiornikowych skał (9h).

Celem ćwiczeń jest opanowanie umiejętności charakterystyki skał zbiornikowych (mikrofotografii) za pomocą cyfrowej analizy obrazu. Studenci pracują indywidualnie na wybranych zestawach zdjęć mikroskopowych skał zbiornikowych z różnych formacji naftowych Polski.

Studenci zapoznają się z podstawami cyfrowej analizy obrazu wykorzystując do tego darmowy, ogólnodostępny program ImageJ oraz arkusz kalkulacyjny. Następnie przy ich pomocy charakteryzują skałę zbiornikową tj. dokonują pomiaru porowatości, szacują przepuszczalność, klasyfikują skałę w oparciu o parametry teksturalne oraz identyfikują procesy diagenetyczne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie średniej ważonej z zaliczenia zajęć laboratoryjnych (waga 0.4) i egzaminu (waga 0.6).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw petrologii skał osadowych, sedymentologii i geologii strukturalnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Bjørlykke (ed.), 2010. Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
2. Gradziński R. (ed) 1986. Zarys sedymentologii. WG Warszawa.
3. Fossen H. 2010. Structural Geology. Cambridge University Press.
4. Larsen G., Chilingar G.V. (eds), 1979. Diagenesis in sediments and sedimentary rocks, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Świerczewska A., (1993): Zastosowanie izotopów trwałych w badaniach diagenezy osadów klastycznych. Przegląd Geologiczny 7: 504-506.
Krzemiński T., Świerczewska A., Uchman J., (1993): Udział skał lokalnych w osadach wodno-lodowcowych środkowej Polski. Acta Geographica Lodziensia 65: 21-37.
Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1994): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (West Antarctica). Studia Geologica
Tokarski A.K., Świerczewska A., Banaś M., (1995): Deformation bands and early folding in Lower Eocene flysch sandstones, Outer Carpathians, Poland. W: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks, Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 323-327.
Świerczewska A., (1995): Composition and provenance of sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Studia Geol. Polonica 108: 27-43.
Doktor M., Świerczewska A., Tokarski A., (1996): Lithostratigraphy and tectonics of the Miers Bluff Formation at Hurd Peninsula, Livingston Island (South Shetland Islands). Korean J. Polar. Res., 7: 113-115.
Baumgart-Kotarba M., Michalik M., Paszkowski M., Świerczewska A., Szulc J., Uchman A., (1996): Provenance and age of coarse clastic alluvial deposits at Cimhova in the Orava Basin, Western Carpathians, Slovakia. Polish Mineralogical Society- Spec. Pap., 7: 68-72.
Birkenmajer K., Doktor M., Świerczewska A., (1997): A turbidite sedimentary log of the Trinity Peninsula Group (?Upper Permian-Triassic) at Paradise Harbour, Danco Coast (Antarctic Peninsula): sedimentology and petrology. Studia Geol. Pol. 110, 61-90.
Świerczewska A., (1997): Early diagenetic silicification in the Upper Jurassic biohermal and interbiohermal facies. In: Man and Flint, Eds. R. Schild & Z. Sulgostkowska, 357-361.
Tokarski A.K, Świerczewska A., Doktor M., (1997): Miers Bluff Formation, Livingston Island (South Shetland Islands): Diagenesis/metamorphism and early stage of structural development W: Ricci C.A., (ed.) The Antarctic Region: Geological Evolution and processes. Proceedings of the VII International Symposium on Antarctic Earth Sciences 1995, Siena. Terra Antarctica Publ., 409-416.
Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K., Marko F., Zieliński G., (1998): Mineralizacja szczelin ciosowych i drobnych uskoków – przykłady z płaszczowiny magurskiej i paleogenu Karpat centralnych. W: Materiały III Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej, Ustroń 98; 217-222, 283.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (1998): History of folding in the Magura nappe, Outer Carpathians, Poland.In: Mechanics of Jointed and Faulted Rocks. Ed. H. P. Rossmanith (Balkema, Rotterdam), 125-130.
Świerczewska A., Tokarski A.K., (1998): Deformation bands and history of folding in the Magura nappe, Western Outer Carpathians (Poland). Tectonophysics 297: 73-90.
Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A.K. Kopciowski R., (1999): Quartz mineralization in the Magura nappe (Poland): a combined microstructural and microthermometry approach. Geologica Carpatica, 50: 174-177.
Tokarski A.K., Zuchiewicz W., Świerczewska A., (1999): The influence of early joints on structural development of thrust-and-fold belts: a case study from the Outer Carpathians (Poland). Geologica Carpatica, 50: 178- 180.
Marko F., Dyda M., Bakova L, Świerczewska A., Tokarski A., (2000) Shear deformations of Pasierbiec sandstone from Raca unit (Outer Western Carpathians). Mineralia Slovakia 32: 29-44.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Hurai V., (2000): Joints and mineral veins during structural evolution: Case study from the Outer Carpathians (Poland). Geol.,Quart., 44: 333-340.
Hurai V., Świerczewska A., Marko F., Tokarski A., Hrusecky I., (2000): Paleofluid temperatures and pressures in Tertiary accretionary prism of theWestern Carpathians. Slovak Geol. Mag., 6: 194-197.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Świerczewska A., Oliwkiewicz-Miklasińska M., (2001): An approach to the structural history during Cenozoic of the Lo River fault (North Vietnam). Journal of Geology, Ser. B (17-18): 45-53.
Cuong N. Q.,Wysocka A., Świerczewska A., Pha Ph. D., Huyen N., (2002): Some remarks on the alluvial deposits from the Lo River Basin (Palaeogene/Neogene). Petrovietnam, 4: 9-13.
Hurai V., Kihle J., Kotulova J., Marko F., Świerczewska A., (2002): Origin of methan in quartz crystals from the Tertiary accretionary wedge and fore-arc basin of the Western Carpathians. Applied Geochemistry, 17: 1259-1271.
Wysocka A., Świerczewska A., (2003): Alluvial deposits from the strike-slip fault Lo River Basin (Oligocene/Miocene), Red River Fault Zone, North-Western Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 21: 1097-1112.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Ryłko W., Tomaś A., (2003): Thermal structure of Świątkowa and Klęczany-Limanowa tectonic windows (Polish segment of the Outer Carpathians) basing on clay minerals. Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 23: 169-171.
Dudek T., Rauch M., Świerczewska A., (2004): Illite-smectite as an indicator of paleotemperatures in the eastern part of the Silesian nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 24: 145-148.
Ilnicki S., Świerczewska A., (2004): Preliminary results of petrological study of amphibolite clasts from the Neogene-Paleogene basisns of the Red River Fault Zone (Northern Vietnam). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec., 24: 195-198.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (2004): Geologiczne i geomorfologiczne badania strefy uskokowej Rzeki Czerwonej (północny Wietnam). Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, 17: 112-4.
Wysocka A., Świerczewska A., (2005): Tectonically-controlled sedimentation of Cenozoic deposits from selected basins along the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone. Acta Geol. Pol., 55: 131-145.
Świerczewska A., (2005): Illite-smectite as an indicator of variable uplift in the Magura Nappe (Outer Carpathians). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386
Świerczewska A., Tokarski A., Hurai V., (2005): Mineral veins vs. structural development of the thrust-and-fold-belts: a case study from the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland). Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 25: 381-386.
Tokarski A.K., Świerczewska A., (2005): Neofractures versus inherited fractures in structural analysis: a case study from Quaternary fluvial gravels (Outer Carpathians, Poland). Ann. Soc. Geol. Pol., 75: 95-104.
Świerczewska A. (2005): The interplay of thermal and structural histories of the Magura Nappe (Outer Carpathians) in Poland and Slovakia. Mineralogia Polonica 36: 91-144.
Hurai V., Marko F., Tokarski A.K., Świerczewska A., Kotulová J., Biroň A., (2006): Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. Terra Nova, 18: 440-446.
Badura J., Przybylski B., Tokarski A.K., Świerczewska A., (2007): Tarasy rzeczne Nysy Kłodzkiej oraz drobne plejstocenskie struktury tektoniczne w strefie sudeckiego uskoku brzeznego i przelomu bardzkiego w Janowcu. Przegląd Geol., 55: 228-235.
Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., (2007): Fractured clasts in neotectonic reconstructions: An example from the Nowy Sacz Basin, Western Outer Carpathians, Poland. Studia Quaternaria, 24: 47-52.
Yem N.T., Tokarski A.K., Hoa T.T., Zuchiewicz W., Anh T.T., Świerczewska A., Cuong N.Q., (2009): The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Nha Xuat Ban Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe, Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 1-294.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Yem N.T., (2009): Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone (Vietnamese part) based on studies of sedimentary rocks. W: Yem N.T. & Tokarski A.K. (et al.) The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 50-87.
Yem N.T., Tokarski A.K., Cuong N.Q., Zuchiewicz W., Świerczewska A., (2009): Vietnamese-Polish scientific research cooperation: the principal achievement on Cenozoic geodynamics of Northern Vietnam. W: Yem N.T. & Tokarski A.K. (et al.) The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009. Publishing House of Natural Science and Technology, Hanoi, 1-10.
Zuchiewicz W., Tokarski A. K., Świerczewska A., Cuong N. Q., (2009): Neotectonic activity of the Skawa River Fault Zone (Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 67-93.
van Hoang L., Wu F.Y., Clift P.D., Wysocka A., Świerczewska A., (2009): Evaluating the evolution of the Red River system based on in situ U-Pb dating and Hf isotope analysis of zircons. Geochemistry Geophysics Geosystems, 10, doi:10.1029/2009GC002819.
Wysocka A., Świerczewska A., (2010): Lithofacies and depositional environments of Miocene deposits from tectonically-controlled basins (Red River Fault Zone, northern Vietnam) Journal of Asian Earth Sciences; 39: 109–124.
Zuchiewicz W., Tokarski A. K., Świerczewska A., Zasadni J., Siemińska A.. (2011): Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznych. Przegląd Geologiczny, 59: 566–575.
Tokarski A.K, Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D., Fodor L., (2012): Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians, Poland and Slovak Republic .Geologia Carpathica 63: 257–266.
Cuong N.Q, Tokarski A.K., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Yem N.T., (2013): Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone: Structural evolution of sedimentary rocks. Journal of Geodynamics, 69: 31–53.
Świerczewska A., Paul Z., Banaś M., Tokarski A.K., (2015): K-Ar dating of bentonite diagenesis in accretionary-wedge turbidites: case study from Western Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 177–185.
Górka J., Świerczewska A., Krzyżak A., (2016): Controls of pressure solution structures on fluid migration – nuclear magnetic resonance studies from Struga-1 well (Zechstein Main Dolomite; W Poland). Conference Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria, 3: 785–792.
Radzik N., Krzyżak A., Świerczewska A., Machowski G., (2016): The Complex characterization of sandstone cores using low-field NMR. Conference Proceedings of International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria, 3: 963–970.
Fheed A., Krzyżak A., Świerczewska A., (2018): Exploring a carbonate reef reservoir – nuclear magnetic resonance and computed microtomography confronted with narrow channel and fracture porosity. Journal of Applied Geophysics, 151: 343–358. doi: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2018.03.004.
tic evolution, SW Poland. Geological Quarterly, 59 (4): 762-780. doi: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1266.

Additional information:

1. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie oceny pozytywnej z każdej ocenianej pracy/kolokwium.
2. Nie oddanie pracy w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem z niej oceny negatywnej.
3. Prace i kolokwium ocenione na ocenę niedostateczną student może poprawić tylko jeden raz w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
4. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności. Przekroczenie dopuszczalnej ilości nieobecności, określonej przez prowadzącego, skutkuje brakiem zaliczenia w pierwszym terminie.
5. Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego zaliczenia ćwiczeń w trakcie sesji. Formą zaliczenia jest kolokwium z całości materiału ćwiczeń.
6. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.