Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-718-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Kanony obowiązujące w Naukach o Ziemi w zakresie projektowania badań naukowych, sporządzania naukowych manuskryptów, raportów, bibliografii i edycji tekstów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania GG1A_K08, GG1A_K06, GG1A_K07 Diploma thesis
M_K002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych GG1A_K01, GG1A_K02, GG1A_K03 Diploma thesis
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie GG1A_U09 Scientific paper,
Activity during classes
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. GG1A_U10 Diploma thesis,
Activity during classes
M_U003 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego GG1A_U11 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą GG1A_W21 Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą GG1A_W16 Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej GG1A_W16 Scientific paper,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - - - - - + - - - - -
M_K002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U003 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zajęcia wstępne i organizacyjne. Przedstawienie projektów prac inżynierskich.

Obsługa zasobów bibliotecznych: internetowy dostęp do zasobów bibliotecznych spoza uczelni, korzystanie z komputerowych i internetowych baz danych, internetowe pozyskiwanie literatury.
Projekt: odszukaj literaturę związaną z Twoim projektem inżynierskim, sporządź listę znalezionych pozycji zaznaczając do których uzyskałeś/łaś dostęp, prześlij listę oraz elektroniczną wersję najciekawszej pozycji mailowo na adres prowadzącego zajęcia.

Tworzenie projektu badawczego: zasady stawiania hipotezy badawczej do zweryfikowania badaniami, formułowanie celów pracy, planowanie sposobu rozwiązania problemu, planowanie procedur postępowania i terminarza zajęć, wybór metod i określenie dostępności do aparatury, przewidywanie wyników i sposobu ich prezentacji i zastosowania.
Projekt:
Stwórz projekt swojej pracy inżynierskiej (max. 1 kartka A-4) według zasad podanych na seminarium, prześlij mailowo na adres prowadzącego zajęcia.

Jak czytać: poradnik efektywnego czytania literatury naukowej polsko- i obcojęzycznej

Jak pisać I: poradnik pisania pracy inżynierskiej, opracowywania, interpretacji i prezentacji wyników i wniosków.
Projekt: napisz zarys swojej pracy inżynierskiej planując strony wstępne, układ i tytuły rozdziałów tekstu, rozmieszczenie rysunków, zdjęć i tabel, ew. załączniki i spisy. Prześlij mailowo na adres prowadzącego zajęcia.

Jak pisać II: zasady edycji tekstu, formatowania i estetyki pracy, zasady korekty
jedne zajęcia

Jak pisać III: stworzenie poprawnej prezentacji multimedialnej, umiejętność atrakcyjnego i zwartego zaprezentowania swojej pracy i jej efektów
Projekt: utwórz i zaprezentuj projekt prezentacji na obronę swojej pracy inżynierskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie na podstawie obecności i złożenia kompletu projektów i prac tematycznych.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się edytorem tekstu i edytorem prezentacji multimedialnej.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Obowiązuje złożenie i zaliczenie wszystkich projektów bez względu na obecność na zajęciach. Ocena końcowa wynika z aktywności na zajęciach, terminowości złożenia projektów i poprawności wykonania zadań.

Recommended literature and teaching resources:

Wydziałowe zasady redakcji prac magisterskich.
J. Barta, R. Markiewicz: „Prawo autorskie“. Oficyna Wolters Kluwers business, 2008
M. Kuziak, S. Rzepczyński: „Jak pisać ?“ Park Edukacja. Bielsko Biała, 2005
E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“. Wyd Polit. Śląskiej, 1999.
G. Gambarelli, Z. Łucki: „Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“. Universitas Kraków, 1998.
P. Kenny: „Panie Przewodniczący, Panie, Panowie…“. Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej, 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None