Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Drill core description and mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-731-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krajewski Marcin (kramar@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U006 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne GG1A_U03 Project
M_U007 Student potrafi wykonać opis litologiczny rdzenia wiertniczego GG1A_U04 Project
M_U008 Student potrafi rozpoznać, opisać i pomierzyć drobne struktury tektoniczne obserwowane w rdzeniu wiertnicznym GG1A_U04 Project
M_U009 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie GG1A_U10 Project
Knowledge
M_W004 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne GG1A_W06, GG1A_U03 Project
M_W005 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie GG1A_W06, GG1A_U10 Project
M_W006 Student wie jakie są zasady opróbowania rdzenia do badań w zależności od typu badań GG1A_W23 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U006 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne - - - - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi wykonać opis litologiczny rdzenia wiertniczego - - - - - - + - - - -
M_U008 Student potrafi rozpoznać, opisać i pomierzyć drobne struktury tektoniczne obserwowane w rdzeniu wiertnicznym - - - - - - + - - - -
M_U009 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W004 Student potrafi dokonać podziału przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne - - - - - - + - - - -
M_W005 Student potrafi dokonać charakterystyki tektonicznej skał na potrzeby geologiczno-inżynierskie - - - - - - + - - - -
M_W006 Student wie jakie są zasady opróbowania rdzenia do badań w zależności od typu badań - - - - - - - - - - -
Module content
Practical classes:

Podział przewierconych skał na jednostki litostratygraficzne, interwały o podobnych deformacjach tektonicznych i interwały o podobnym zaangażowaniu procesów krasowych; opis: deformacji tektonicznych, spękań, ślizgów, brekcji, spągów wydzieleń litostratygraficznych, zjawisk krasowych i cech sedymentologicznych przewierconych skał; pomiary: stylolitów, slikolitów, rys ślizgowych, zalegania warstw; określenie stopnia dezintegracji skał; określenie uzysku wydzielonego interwału skał.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 25 h
Contact hours 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii ogólnej, tektoniki i kartografii geologicznej

Recommended literature and teaching resources:
  • Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Mierzejewski, M. P. (red.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Instrukcje i Metody Badań Geologicznych, 51, Warszawa.
  • Jaroszewski, W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. 2 wyd., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  • Kuzak, R. & Żaba, J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia praktyczne będą prowadzone w magazynie rdzeni KWB Bełchatów oraz w terenie w miejscach wykonywanych wierceń. Projekty zaliczeniowe będą wykonywane przez dwuosobowe grupy studentów.