Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer-aided documentation of deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-732-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwą gęstość sieci interpolacyjnej i parametry strefy wyszukiwania danych GG1A_U01, GG1A_U08 Execution of laboratory classes
M_U002 Umie określić liczbowo miary dokładności interpolacji i testować jakość interpolacji przy zastosowaniu kroswalidacji. GG1A_U01, GG1A_U08 Report
M_U003 Potrafi wykonać działania algebraiczne na mapach GG1A_U01, GG1A_U08 Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi komputerowo skonstruować mapę izoliniową stosując 6 interpolatorów deterministycznych. GG1A_U01, GG1A_U08 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstawowych algorytmów interpolacyjnych GG1A_W20 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwą gęstość sieci interpolacyjnej i parametry strefy wyszukiwania danych - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie określić liczbowo miary dokładności interpolacji i testować jakość interpolacji przy zastosowaniu kroswalidacji. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać działania algebraiczne na mapach - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi komputerowo skonstruować mapę izoliniową stosując 6 interpolatorów deterministycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstawowych algorytmów interpolacyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zasady konturowania bezpośredniego i pośredniego. Interpolatory deterministyczne (z wagowaniem na odwrotność odległości, minimalnej krzywizny, Shepards’a, trójkątów, regresji wielomianowej, radialnych funkcji bazowych, naturalnego sąsiada, najbliższego sąsiada) i stochastyczne (kriging). Zasady konstruowania strefy wyszukiwania danych. Gęstość sieci interpolacyjnej. Kreślenie map izolinowych (izarytm) Miary dokładności interpolacji. Testowanie wiarygodności map konturowych, procedura kroswalidacji. Algebra map. Analiza pomiaru spękań.

Laboratory classes:

Konstruowanie map izoliniowych opartych na interpolatorach: z wagowaniem na odwrotność odległości, minimalnej krzywizny, trójkątów, regresji wielomianowej, naturalnego sąsiada, najbliższego sąsiada w ramach ćwiczeń komputerowych z wykorzystaniem programu SURFER. Procedura kroswalidacji. Algebra map.
Statystyczny opis zmienności z wykorzystaniem programu Statistica. Badanie jednorodności parametrów złożowych. Analiza korelacji i regresji. Komputerowe opracowanie wyników pomiaru spękań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 176 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 42 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 80 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdań, kolokwium zaliczeniowego i prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Surfer 8, User’s Guide (2002). Golden Software, Inc., Colorado, USA, s. 640

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None