Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projekt inżynierski
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-738-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie. GG1A_K05, GG1A_K04 Presentation,
Engineering project,
Participation in a discussion
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. GG1A_K08, GG1A_K06 Engineering project
Skills
M_U001 Student potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu Górnictwa i geologii, wraz z omówieniem jego wyników. GG1A_U09, GG1A_U10 Presentation,
Engineering project,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać i uzasadniać wnioski. GG1A_U09 Engineering project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu Górnictwa i geologii, wraz z omówieniem jego wyników. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać i uzasadniać wnioski. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Projekt inżynierski to realizacja i udokumentowanie zadania inżynierskiego – praktycznego przedsięwzięcia projektowego. Obejmuje dokumentację merytoryczną zadania określonego w
temacie projektu. Zadanie inżynierskie może być kontynuacją i rozszerzeniem projektu realizowanego w ramach jednego z modułów kształcenia. Projekt inżynierski jest realizowany
pod kierunkiem opiekuna w trybie systematycznych konsultacji w trakcie trwania VII semestru studiów. Tematem projektu inżynierskiego jest zagadnienie, którego projekt potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia.
Egzamin dyplomowy inżynierski obejmuje:
a. projekt inżynierski,
b. egzamin inżynierski kierunkowy z zakresu Górnictwa i geologii,
c. prezentację projektu inżynierskiego i dyskusję.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 380 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 70 h
Completion of a project 300 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu
inżynierskiego (waga 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (waga 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (waga 0,7.

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów I stopnia.

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla
studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa:
http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/medi /Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN,Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty
elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None