Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-739-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia wyrabiają umiejętności: pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, integrowania uzyskanych informacji i ich interpretacji w celu wykonania projektu inżynierskiego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. GG1A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. GG1A_U10 Presentation
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. GG1A_U09 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji pracy inżynierskiej. GG1A_U19 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. GG1A_W16 Presentation
M_W002 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa. GG1A_W23 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji pracy inżynierskiej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminarium:
W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu inżynierskiego, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Studenci przygotowują w formie pisemnej plan oraz wybrane elementy swojego projektu inżynierskiego (“próbny wstęp”, bibliografia). Opracowują prezentację o wykonywanym projekcie inżynierskim oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań inżynierskich dotyczących postawionego mu zadania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH (70%) + ocena z AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków.
2. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
3. Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
4. Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa.
6. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Wyd. PAN Warszawa, 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zasady zaliczania ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:

  • obowiązkowa obecność na zajęciach (jedna nieobecność nieusprawiedliwiona nie powoduje braku zaliczenia),
  • (O) – ocena z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji n/t projektu inżynierskiego,
  • (P) – ocena z przygotowanego planu projektu inżynierskiego (forma pisemna),
  • (W) – ocena z przygotowanego “próbnego wstępu” do projektu inżynierskiego (forma pisemna),
  • (B) – ocena z przygotowanego spisu bibliografii (forma pisemna),

OCENA Z ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH = (0,5*O) + (0,5*ŚREDNIA(P, W, B))

Sposób oceny AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH:
Za udział w dyskusji studenci otrzymują “+”. Na tej podstawie wystawiana jest ocena. W przypadku braku udziału w dyskusji student otrzymuje ocenę 2.0. Nie powoduje to braku zaliczenia, ale waży w 30% na końcowej ocenie z przedmiotu.