Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Isotopes in geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-746-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
mgr inż. Kmiecik Natalia (nkmiecik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie GG1A_K01 Report
Skills
M_U001 Potrafi przygotować próbki do badań izotopowych, wykonać te badania oraz zinterpretować ich wyniki GG1A_U15, GG1A_U02 Report
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie zastosowania izotopów w badaniach geologicznych GG1A_U09 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady frakcjonowania izotopów trwałych i promieniotwórczych w procesach geologicznych GG1A_W03, GG1A_W09 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat zastosowania trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu, siarki i azotu w badaniach litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery GG1A_W03, GG1A_W21, GG1A_W09 Test,
Report
M_W003 Ma wiedzę na temat zastosowania izotopów promieniotwórczych w badaniach geologicznych GG1A_W03, GG1A_W21, GG1A_W09 Test
M_W004 Zna podstawowe metody i narzędzia badań izotopowych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk o Ziemi GG1A_W22, GG1A_W23 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować próbki do badań izotopowych, wykonać te badania oraz zinterpretować ich wyniki - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie zastosowania izotopów w badaniach geologicznych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady frakcjonowania izotopów trwałych i promieniotwórczych w procesach geologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zastosowania trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu, siarki i azotu w badaniach litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat zastosowania izotopów promieniotwórczych w badaniach geologicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody i narzędzia badań izotopowych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk o Ziemi + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zasady teoretyczne i doświadczalne (1). Mechanizm frakcjonowania izotopów (2). Geneza skał węglanowych w świetle badań trwałych izotopów węgla i tlenu (1). Izotopy siarki w badaniach minerałów i rud (1). Formowanie się składu izotopowego wody w przyrodzie i pochodzenie hydrosfery Ziemi (1). Trwałe izotopy wodoru i tlenu przy badaniu prawidłowości ruchu wód podziemnych i ich genezy (2). Izotopy promieniotwórcze (tryt i 14C) w badaniach geologicznych (2). Izotopy promieniotwórcze pierwiastków ciężkich (uran, tor, radon), energetyka jądrowa (2). Izotopy gazów szlachetnych (1). Izotopy radiogeniczne (stront, ołów, neodym) – wyjaśnienie wczesnej historii Ziemi (1). Paleotermometria izotopowa (1)

Laboratory classes:

Budowa i zasada działania spektrometru masowego (2). Preparatyka węglanów do pomiaru składu trwałych izotopów węgla i tlenu (2). Preparatyka próbek siarkowodoru do badań trwałych izotopów siarki (2). Przygotowanie próbki gazu (metan, etan, propan) do analizy izotopowej na spektrometrze masowym (2). Przygotowanie próbek cieczy (woda, węglowodory ciekłe) do analizy izotopowej (2). Przygotowanie próbek stałych do analizy trwałych izotopów węgla (2). Pomiar składu trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu i siarki w próbkach stałych, ciekłych i gazowych (3).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia wykładów 55%
Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych 45%

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony kurs fizyki i chemii na poziomie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

Allègre C.J. (2008) Isotope Geology. Cambridge University Press.
Hoefs J. (2009) Stable Isotope Geochemistry. Springer Verlag.
Polański A. (1979) Izotopy w geologii. Wydawnictwa Geologiczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w budynku D-7, ul. Reymonta 21b