Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przeróbka i zastosowanie kopalin użytecznych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-101-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Tora Barbara (tora@agh.edu.pl)
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznawać i oceniać zasoby oraz walory użytkowe surowców mineralnych i odpadów. GG2A_U10 Test
M_U002 Potrafi zaprojektować technologię wydobycia, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych i odpadów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie. GG2A_U16 Test
M_U003 Potrafi rozpoznać i ocenić rynek surowcowy i operacje finansowe na tym rynku. GG2A_U11 Test
M_U004 Potrafi ocenić zagrożenie środowiska litosfery i hydrosfery na skutek działalności gospodarczej i górniczej oraz zna sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. GG2A_U01 Test
M_U005 Potrafi ocenić bezpieczeństwo i stan ochrony środowiska w świetle prawa górniczego i geologicznego. GG2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna właściwości fizyczne i chemiczne kopalin. GG2A_W07 Test,
Examination
M_W002 Zna metody wzbogacania i uszlachetniania kopalin niezbędne dla osiągnięcia parametrów jakościowych produktu finalnego. GG2A_W07 Examination,
Test
M_W003 Zna procesy technologiczne stosowane przy eksploatacji i przeróbce kamieni budowlanych i drogowych, surowców okruchowych, surowców ceramicznych, surowców rudnych, surowców soli i siarki rodzimej, węgla kamiennego, ropy naftowej. GG2A_W07 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznawać i oceniać zasoby oraz walory użytkowe surowców mineralnych i odpadów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować technologię wydobycia, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych i odpadów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozpoznać i ocenić rynek surowcowy i operacje finansowe na tym rynku. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi ocenić zagrożenie środowiska litosfery i hydrosfery na skutek działalności gospodarczej i górniczej oraz zna sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. + - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi ocenić bezpieczeństwo i stan ochrony środowiska w świetle prawa górniczego i geologicznego. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna właściwości fizyczne i chemiczne kopalin. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody wzbogacania i uszlachetniania kopalin niezbędne dla osiągnięcia parametrów jakościowych produktu finalnego. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna procesy technologiczne stosowane przy eksploatacji i przeróbce kamieni budowlanych i drogowych, surowców okruchowych, surowców ceramicznych, surowców rudnych, surowców soli i siarki rodzimej, węgla kamiennego, ropy naftowej. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Praktyczne zastosowania metod oceny procesów technologicznych klasyfikacji i wzbogacania. Projektowanie układów technologicznych wzbogacania wybranych surowców, ocena ekonomiczna procesów wzbogacania.
Praktyczne wykorzystanie wybranych procesów technologicznych – rozdrabniania (kruszenia i mielenia), klasyfikacja, wzbogacanie grawitacyjne, wzbogacanie flotacyjne, magnetyczne i elektrostatyczne, odwadnianie produktów wzbogacania. Procesy technologiczne oraz stosowane maszyny i urządzenia.

Laboratory classes:

Opis technologii wzbogacania i uszlachetniania kopalin, od podstawowych operacji rozdrabniania i wzbogacania do głębokiej przeróbki surowców mineralnych: rud metali, mineralnych surowców chemicznych, surowców energetycznych, ceramicznych, surowców skalnych, a także wybranych technologii specjalnych stosowanych dla otrzymywania np.: kompozytów mineralnych, minerałów syntetycznych i innych. Metody oceny procesów technologicznych wraz z analizą ekonomiczną. Technologia przeróbki surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych, świadomość zagrożeń jakie dla środowiska naturalnego stwarza przemysł. Problemy technologii mało i bezodpadowych – ekologicznie czystych – zmierzających do zagospodarowania wszystkich składników złoża. Teoretyczne podstawy procesów przeróbki surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych, zarys budowy maszyn, schematy technologiczne procesów przeróbczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin pisemny lub ustny – ocena pozytywna po uzyskaniu min. 50% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Poradnik Górnika t. V, wyd. Śląsk, Katowice, 1980
- Drzymała J., Mineralurgia, Wyd. Polit. Wrocławskiej, 1999
- Szymański A., Mineralogia techniczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, 459.
- Maślankiewicz K., Szymański A., Mineralogia stosowana, Wyd. Geol. Warszawa.1976, 464.
- Kościówko H., Wyrwicki R., (red.) Metodyka badań kopalin ilastych, Wyd. PIG. Warszawa,1996.
- Surowce mineralne świata (seria wydawnicza), Wyd. Geol., Warszawa.
- czasopismo Inzynieria Mineralna, wyd. Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin, Kraków wybrane artykuły (www.potopk.republika.pl/czasopismo)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None