Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geoenvironmental mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-102-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, by móc rozwiązywać zadania z zakresu geologii i górnictwa GG2A_K01, GG2A_K02 Activity during classes,
Test,
Report
Skills
M_U001 Umie korzystać z map geośrodowiskowych GG2A_U15, GG2A_U13, GG2A_U09 Report
M_U002 Potrafi praktycznie zebrać materiały do opracowania wycinka mapy geośrodowiskowej GG2A_U03, GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U02 Report
Knowledge
M_W001 Zna metodykę opracowywania map geośrodowiskowych GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W08 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, by móc rozwiązywać zadania z zakresu geologii i górnictwa + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie korzystać z map geośrodowiskowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie zebrać materiały do opracowania wycinka mapy geośrodowiskowej + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metodykę opracowywania map geośrodowiskowych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

System map geośrodowiskowych w Polsce
Programy realizacji mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
Warstwy informacyjne mapy geośrodowiskowej (złoża kopalin, wody, warunki podłoża, ochrona środowiska – Plansza A; zagrożenia powierzchni ziemi – Plansza B)
Mapy terenów zdegradowanych w skali 1:10 000

Auditorium classes:

opracowanie wycinaka mapy geośrodowiskowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja opracowania i aktualizacji mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None