Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geological conditions of exploatation
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-103-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GG2A_K02 Activity during classes,
Report
Skills
M_U001 Zna drogę postępowania zmierzającą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach eksploatacji GG2A_U03, GG2A_U01 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Wie jaki wpływ na ruch zakładu górniczego mają środowiskowe uwarunkowania eksploatacji GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W08 Test,
Report
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą oceny konfliktowości złóż w rozumieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego GG2A_W05, GG2A_W08 Activity during classes,
Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna drogę postępowania zmierzającą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach eksploatacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie jaki wpływ na ruch zakładu górniczego mają środowiskowe uwarunkowania eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą oceny konfliktowości złóż w rozumieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Składniki systemu obszarów chronionych w hierarchii ważności.
Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000
Podstawowe zadania systemów chronionych i formy ich tworzenia
Prognozy oddziaływania na środowisko i ich związek z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Kiedy jest wymagane postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko? Raport o oddziaływaniu na środowisko. Treść i forma raportu. Postępowanie w przypadku decyzji wymagających udział społeczeństwa.

Auditorium classes:

Pozycja wybranych złóż kopalin stałych na tle elementów systemu obszarów chronionych. Ćwiczenia obejmują prezentację, omówienie oraz dyskusję nt. wybranych raportów środowiskowych i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zajęcia przewidują m.in. praktyczne sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Całość nawiązuje do regulacji prawnych w tej materii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń, obecność na ćwiczeniach

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy prawa geologicznego i górniczego

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa z dn. 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.
Ustawa o ochronie przyrody Dz.U. z 2013 poz. 627, brzmienie od 11 września 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

GÓRECKI J., SERMET E., NATURA 2000 a społeczna odpowiedzialność górnictwa. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 2010 nr 79, s. 159–168.
Sermet E., Obszary chronione w granicach Lubelskiego Zagłębia Węglowego – potencjalna bariera zagospodarowania złóż, Górnictwo Odkrywkowe 2013 R. 54 nr 2, s. 122–127.
Sermet E., Górecki J., NATURA 2000 i górnictwo odkrywkowe na początku XXI w. – trudne partnerstwo. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego 2009/2010 nr 6/1, s. 23–30.

Additional information:

None