Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining geostatistics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-104-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania, interpolacji, i szacowania parametrów zasobowych GG2A_U09 Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność szacowania parametrów zasobowych w przestrzeni złożowej 2D z zastosowaniem procedury krigingu zwyczajnego GG2A_U09 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. GG2A_U02, GG2A_U04 Presentation
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych GG2A_U01 Participation in a discussion,
Test results
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych i metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W01 Examination
M_W002 Zna założenia i zakres geostatystyki Matherona GG2A_W02, GG2A_W11 Examination
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów złożowych (kriging punktowy i blokowy) oraz szacowania zasobów i jakości kopalin stałych (kriging poligonowy) GG2A_W02, GG2A_W03 Examination
M_W004 Ma elementarną wiedzę w zakresie geostatystyki nieliniowej (kriging indykatorowy) GG2A_W02, GG2A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania, interpolacji, i szacowania parametrów zasobowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność szacowania parametrów zasobowych w przestrzeni złożowej 2D z zastosowaniem procedury krigingu zwyczajnego - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych i metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna założenia i zakres geostatystyki Matherona + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów złożowych (kriging punktowy i blokowy) oraz szacowania zasobów i jakości kopalin stałych (kriging poligonowy) + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma elementarną wiedzę w zakresie geostatystyki nieliniowej (kriging indykatorowy) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Typy zmienności parametrów geologicznych. Charakterystyka struktury zmienności parametrów przy zastosowaniu różnego rodzaju semiwariogramów. Geostatystyczne modelowanie zmienności. Weryfikacja poprawności modeli geostatystycznych przy zastosowaniu testu krzyżowego (procedura cross – validation). Dokładność szacowania wartości parametrów w punktach przestrzeni złożowej przy zastosowaniu różnych algorytmów interpolacyjnych. Procedury zwyczajnego krigingu punktowego i blokowego jako procedury interpolacyjne. Szacowanie jakości i zasobów złoża przy zastosowaniu krigingu poligonowego zwyczajnego. Wiarygodność ilustrowania parametrów geologicznych za pomocą map izoliniowych. Podstawy geostatystyki nieliniowej (nieparametrycznej). Kriging wskaźnikowy i probabilistyczny. Konstrukcja map izoliniowych prawdopodobieństwa występowania określonych wartości parametrów geologicznych. Geostatystyka jako narzędzie optymalizacji opróbowania i rozpoznawania złoża oraz projektowania eksploatacji uśredniającej.

Laboratory classes:

Obliczanie semiwariogramów klasycznych, inverted covariance i relatywnych. Opis i interpretacja zmienności parametrów geologicznych na podstawie semiwariogramów: ustalenie udziału składników losowego i nielosowego zmienności, zasięgu autokorelacji badanie anizotropii zmienności. Modelowanie struktury zmienności. Badanie poprawności modelowania za pomocą testu krzyżowego. Ocena wielkości błędów interpolacji dla klasycznych algorytmów interpolacyjnych. Zastosowanie krigingu punktowego i blokowego do interpolacji parametrów geologicznych. Szacowanie jakości i zasobów kopaliny przy zastosowaniu krigingu poligonowego. Zastosowanie krigingu wskaźnikowego do konstrukcji map prawdopodobieństw wystąpienia określonych wartości parametrów geologicznych. Geostatystyczna optymalizacja opróbowania i rozpoznawania złoża. Badanie jednorodności złoża. Nieparametryczne warianty krigingu zwyczajnego w zastosowaniu do szacowania zasobów i jakości złoża.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 45 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z egzaminu (z wagą=0.6) i ćwiczeń laboratoryjnych (z wagą=0.4)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• Armstrong, M. (1998): Basic Linear Geostatistics: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, p. 116.
• Clark I., Harper W.V. (2000): Practical Geostatistics 2000. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA.
• Isaaks E. H., Srivastava R. M. (1989): Applied Geostatistics. Oxford University Press, p. 561.
• Mucha J.(1994): Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Kraków, AGH, s. 155.
• Namysłowska – Wilczyńska B. (2006): Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław, s. 356.
• Zawadzki J. (2011): Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna wyd. Polit. Warszawskiej. s. 132

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None