Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Planning and organization of geological works
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-106-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Test,
Project,
Report
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prace geologiczne dla rozpoznania złoża kopaliny i ustalić zakres jego dokumentowania GG2A_U03, GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_U07 Project,
Report
Knowledge
M_W001 Zna zasady organizacji prac geologicznych GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W11 Test
M_W002 Zna zasady planowania prac geologicznych GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W11, GG2A_W07 Test
M_W003 Zna wymagania, jakie powinny spełniać projekty robót geologicznych GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności geologa w zakresie dokumentowania złóż + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prace geologiczne dla rozpoznania złoża kopaliny i ustalić zakres jego dokumentowania - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady organizacji prac geologicznych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady planowania prac geologicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna wymagania, jakie powinny spełniać projekty robót geologicznych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Cel i zadania projektowania i organizacji prac geologicznych. Pojęcie prac i robót geologicznych. Organizacja prac geologicznych i zasady ich finansowania. Cykl organizacyjny. Zasady planowania prac geologicznych. Definiowanie celu prac. Modelowanie koncepcyjne obiektu badań. Gromadzenie informacji. Wybór i projektowanie metodyki prac. Ocena warunków realizacji projektowanych prac. Uwarunkowania środowiskowe realizacji prac geologicznych. Projektowanie zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego. Wymagania formalno-prawne odnośnie projektowania i realizacji prac geologicznych. Planowanie czasowe realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Kosztorysowanie prac geologicznych. Zasady i kontrola realizacji prac. Organizacja i projektowanie prac w trudnych geograficznie rejonach.

Auditorium classes:

Wymagania formalne odnośnie treści projektów robót geologicznych. Definiowanie celu prac geologicznych. Gromadzenie danych. Zakres i metodyka badań dla określenia przydatności surowcowej złóż wybranych kopalin. Analiza projektów robót geologicznych dla rozpoznania wybranych złóż kopalin stałych. Opracowanie elementów projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża – wybór i uzasadnienie metod badawczych, sposobu opróbowania i zakresu badań cech jakościowych kopaliny, przedstawienie przewidywanego profilu otworu i lokalizacji projektowanych robót geologicznych. Określanie gęstości sieci rozpoznawczej w sposób ilościowy. Geologiczne projektowanie otworu wiertniczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 20 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0.4 ocena z kolokwium + 0.4 ocena z projektu +0.2 ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii górniczej
Znajomość prawa geologicznego i górniczego

Recommended literature and teaching resources:

1. Nieć M.[red.], Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych Cz. I Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Planowanie i organizacja prac geologicznych. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, 2012.
2. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 2015.196
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015.964).
4. Ney R.[red.], Surowce mineralne Polski Wyd. GSMiE PAN, Kraków, 2003.
5. Kozłowski S.[red.], Metodyka badań surowców skalnych. Wyd. Geol.Warszawa, 1976.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None