Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer-aided documentation of deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-108-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się aby sprostać rozwojowi technicznemu w swojej specjalizacji GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać informacje dostępne w geologicznych bazach danych (CBDG PIG, InfoGeoSkarb, MIDAS) GG2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Umie przygotować profil geologiczny w programie graficznym GG2A_U03, GG2A_W03, GG2A_W06 Presentation
M_U003 Potrafi interpretować informacje z otworów wiertniczych wykonać przekroje przez złoże z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych GG2A_U03, GG2A_W03 Report
M_U005 Potrafi zautomatyzować obliczenie zasobów złóż różnymi metodami poprzez wykorzystanie odpowiednich specjalistycznych programów geologicznych i graficznych GG2A_U07, GG2A_W03 Oral answer,
Report
Knowledge
M_W001 Zna zasady tworzenia profilów i przekrojów geologicznych GG2A_W06 Test
M_W004 Zna zasady szacowania zasobów złóż różnymi metodami GG2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się aby sprostać rozwojowi technicznemu w swojej specjalizacji - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać informacje dostępne w geologicznych bazach danych (CBDG PIG, InfoGeoSkarb, MIDAS) - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie przygotować profil geologiczny w programie graficznym - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi interpretować informacje z otworów wiertniczych wykonać przekroje przez złoże z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zautomatyzować obliczenie zasobów złóż różnymi metodami poprzez wykorzystanie odpowiednich specjalistycznych programów geologicznych i graficznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady tworzenia profilów i przekrojów geologicznych - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna zasady szacowania zasobów złóż różnymi metodami - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Geologiczne bazy danych (CBDG PIG, InfoGeoSkarb, MIDAS) i możliwości ich wykorzystania w dokumentowaniu złóż. Testowanie możliwości geologicznych baz danych. Szacowanie zasobów złóż różnymi metodami (metody wieloboków, średniej arytmetycznej, izolinii) z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych (AutoCAD Civil 3D, RockWorks). Tworzenie i edycja powierzchni wyrobisk i powierzchni geologicznych w programie AutoCAD Civil 3D. Tworzenie przekrojów geologiczno-górniczych w programie AutoCAD Civil 3D. Tworzenie profilu otworu wiertniczego i przekroju geologicznego z wykorzystaniem programu RockWorks.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 56 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 56 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wg algorytmu średniej arytmetycznej: ocen z prezentacji i sprawozdań.

Prerequisites and additional requirements:

Student ma wiedzę z zakresu geologii złóż, geologii górniczej oraz dokumentowania złóż

Recommended literature and teaching resources:

Nieć M. (1990): Geologia kopalniana. Wyd. Geol. Warszawa, s.504.
Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skr. Ucz. AGH, nr 1215, Kraków, s 157.
Nieć M. (2011): Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, s. 119.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None