Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
3D modeling of deposit
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-201-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U002 Zna zalety i wady modelowania trójwymiarowego złóż GG2A_U15, GG2A_U18, GG2A_W06 Test
M_U003 Potrafi wykonać model złoża z wykorzystaniem deterministycznych technik interpolacyjnych oraz metod geostatystycznych GG2A_U03, GG2A_U14 Oral answer,
Report
M_U004 Potrafi dobrać opcje zliczania danych dla zastosowanych metod interpolacji GG2A_U14 Oral answer,
Report
M_U005 Zna zasady doboru geometrii siatek gridowych 3D GG2A_U14 Test,
Oral answer,
Report
M_U006 Umie zweryfikować poprawność bazy danych oraz wyeliminować ewentualne błędy GG2A_U14 Report,
Participation in a discussion
M_U007 Umie oszacować zasoby złoża z jego modelu 3D GG2A_U12 Oral answer,
Report
Knowledge
M_W001 Zna podział modeli złóż GG2A_U15, GG2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U002 Zna zalety i wady modelowania trójwymiarowego złóż + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać model złoża z wykorzystaniem deterministycznych technik interpolacyjnych oraz metod geostatystycznych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać opcje zliczania danych dla zastosowanych metod interpolacji + - + - - - - - - - -
M_U005 Zna zasady doboru geometrii siatek gridowych 3D + - + - - - - - - - -
M_U006 Umie zweryfikować poprawność bazy danych oraz wyeliminować ewentualne błędy + - + - - - - - - - -
M_U007 Umie oszacować zasoby złoża z jego modelu 3D + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podział modeli złóż + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podział modeli złóż (1D, 2D i 3D). Zalety i zagrożenia modelowania 3D złóż. Struktura bazy danych do modelowania 3D złóż. Weryfikacja jakości danych podstawowych do modelowania 3D złóż. Regularyzacja próbek odcinkowych. Zasady doboru geometrii siatek interpolacji 3D. Modelowanie powierzchni granicznych oraz granic modelu przestrzennego złoża. Geostatystyczne badanie struktury zmienności parametrów złożowych (3D). Zasady krigingu zwyczajnego 3D. Zasady doboru parametrów interpolacji: kryteria wyszukiwania danych, elipsoida zliczania danych. Modelowanie przestrzennej zmienności parametru złożowego. Możliwości uwzględnienia tektoniki uskokowej w modelu trójwymiarowym złoża. Szacowanie zasobów z modelu 3D złoża.

Laboratory classes:

Wykonanie modelu 3D złoża kopaliny pospolitej z wykorzystaniem deterministycznych metod interpolacji. Badanie struktury zmienności 3D parametrów złożowych złoża rudy miedzi oraz wykonanie modelu 3D złoża z wykorzystaniem metod geostatystycznych. Szacowanie zasobów złoża w granicach wykonanych modeli 3D złóż.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wg algorytmu średniej ważonej z wagami: 0.4 – ocena z wykładów, 0.6 – ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Student ma wiedzę z zakresu geologii złóż oraz geologii górniczej

Recommended literature and teaching resources:

Houlding S.W. (1994): 3D Geoscience modeling. Computer techniques for geological characterization. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 309.
Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skr. Ucz. AGH, nr 1215, Kraków, s 157.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None