Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining geology II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-202-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie skonstruować schemat przygotowania próbki do analizy chemicznej na podstawie formuły Gy GG2A_U12, GG2A_U13 Project
M_U002 Umie ocenić masę miarodajnej próbki urobkowej oraz wielkość błędów opróbowania urobku i przygotowania próbki do analizy chemicznej GG2A_U13, GG2A_U06 Project
M_U003 Potrafi ocenić wielkość błędu szacowania powierzchni złoża bilansowego i całkowitego błędu szacowania zasobów GG2A_U03, GG2A_U04 Project
M_U004 Potrafi ocenić wielkość zasobów gwarantowanych i gwarantowanych wartości parametrów złożowych GG2A_U03, GG2A_U04, GG2A_U08, GG2A_U17 Execution of a project
M_U005 Potrafi wyznaczyć zależność wielkości zasobów i średnich zawartości składnika użytecznego od zawartości brzeżnych i wielkości parcel obliczeniowych GG2A_U03, GG2A_U08, GG2A_U01, GG2A_U17 Report
Knowledge
M_W001 Zna w zarysie teorię opróbowania Gy GG2A_W06 Examination
M_W002 Zna międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż GG2A_W06, GG2A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie skonstruować schemat przygotowania próbki do analizy chemicznej na podstawie formuły Gy - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić masę miarodajnej próbki urobkowej oraz wielkość błędów opróbowania urobku i przygotowania próbki do analizy chemicznej - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić wielkość błędu szacowania powierzchni złoża bilansowego i całkowitego błędu szacowania zasobów - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi ocenić wielkość zasobów gwarantowanych i gwarantowanych wartości parametrów złożowych - + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi wyznaczyć zależność wielkości zasobów i średnich zawartości składnika użytecznego od zawartości brzeżnych i wielkości parcel obliczeniowych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna w zarysie teorię opróbowania Gy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Teoria opróbowania Gy. Wyznaczanie masy próbki miarodajnej pobieranej z urobku oraz błędu opróbowania pierwotnego. Ocena błędów przygotowania próbki do analizy chemicznej. Opracowanie schematu przygotowania próbki do analizy chemicznej w oparciu o formułę Gy. Ocena błędów wyznaczania powierzchni złoża bilansowego. Ocena błędów szacowania zasobów. Zasoby gwarantowane i gwarantowane wartości parametrów złożowych. Określanie zależności wielkości zasobów i średnich zawartości składnika użytecznego od wartości brzeżnych parametrów i wielkości parcel obliczeniowych. Międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż: JORC Code i UNFC.

Auditorium classes:

Obliczenia błędów opróbowania pierwotnego i przygotowania próbki do analizy chemicznej. Opracowanie schematu przygotowania próbki do analizy chemicznej w oparciu o formułę Gy dla wybranego złoża. Ocena wielkości błędu geometrycznego (wyznaczenia powierzchni złoża bilansowego). Błędy szacowania zasobów. Oszacowanie zasobów gwarantowanych i wartości gwarantowanych parametrów. Skonstruowanie krzywych zależności zasobów i średnich wartości parametrów od wartości brzeżnych i wielkości parcel obliczeniowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 147 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Completion of a project 25 h
Contact hours 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen z egzaminu (z wagą=0.6) i zaliczenia ćwiczeń (z wagą=0.4)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Nieć M. (1990): Geologia kopalniana. Wyd.. Geol. Warszawa, s.504.
Nieć M (2011): Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 120
Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skr. Ucz. AGH, nr 1215, Kraków, s 157

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None