Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Balneological materials and their protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student zna, umie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące surowców balneologicznych, wód:mineralnych, leczniczych i termalnych, oraz peloidów (błot leczniczych) i gazów leczniczych (CO2, H2S i Rn) GG2A_W01 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej Polski i na podstawie kryteriów geologiczno-strukturalnych potrafi scharakteryzować regiony występowania poszczególnych surowców balneologicznych i je uzasadnić GG2A_W01, GG2A_U07, GG2A_U04 Test
M_W003 Student ma wiedzę na temat poszukiwania, ujmowania, i zasad racjonalnej eksploatacji surowców balneologicznych GG2A_W04 Test
M_W004 Student ma wiedzę na temat obecnego stanu i możliwości wykorzystania surowców balneologicznych Polski. Zna i rozumie problematykę zagrożeń antropogenicznych, geogenicznych i współczesnych, surowców balneologicznych. GG2A_W05 Test
M_W005 Student zna, rozumie i potrafi korzystać z ustaw, rozporządzeń, dyrektyw i wymagań dotyczących występowania oraz wykorzystania surowców balneologicznych. GG2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student zna, umie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące surowców balneologicznych, wód:mineralnych, leczniczych i termalnych, oraz peloidów (błot leczniczych) i gazów leczniczych (CO2, H2S i Rn) + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej Polski i na podstawie kryteriów geologiczno-strukturalnych potrafi scharakteryzować regiony występowania poszczególnych surowców balneologicznych i je uzasadnić + - - - - - + - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat poszukiwania, ujmowania, i zasad racjonalnej eksploatacji surowców balneologicznych + - - - - - + - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat obecnego stanu i możliwości wykorzystania surowców balneologicznych Polski. Zna i rozumie problematykę zagrożeń antropogenicznych, geogenicznych i współczesnych, surowców balneologicznych. + - - - - - + - - - -
M_W005 Student zna, rozumie i potrafi korzystać z ustaw, rozporządzeń, dyrektyw i wymagań dotyczących występowania oraz wykorzystania surowców balneologicznych. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcia podstawowe dotyczące surowców balneologicznych (wody mineralne, lecznicze, peloidy, gazy lecznicze), i ich stosowanie
2. Wody mineralne, lecznicze i termalne (występowanie na tle budowy geologicznej i prowincji wód mineralnych i leczniczych Polski) i ich geneza.
3. Poszukiwanie, ujmowanie i zasady racjonalnej eksploatacji wód leczniczych
4. Geologia peloidów. Gazy lecznicze (CO2, H2S, Rn),
5. Wykorzystanie surowców balneologicznych.
6. Zagrożenia antropogeniczne i geogeniczne surowców balneologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń współczesnych. Obowiązujące akty prawne. Uzdrowiskowe Zakłady Górnicze ich rola i zadania

Practical classes:

Zajęcia terenowe
1. Centralna strefa hydrochemiczna karpackiej prowincji wód mineralnych. Wody mineralne typu szczaw i wody kwasowęglowe w dolinie Popradu w miejscowościach: Krynica, Muszyna, Jastrzebik, Złockie, Wierchomla, Łomnica, Piwniczna i Rytro. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne. Źródła i odwierty udostępniające wody mineralne i lecznicze. Metody eksploatacji. Unikatowe wody typu Zuber. Wykorzystanie wód typu szczaw w balneoterapii (kąpiele lecznicze, suche kąpiele gazowe i krenoterapia), oraz do produkcji CO2. Historia i teraźniejszość uzdrowiska, oraz zagrożenia geogeniczne i antropogeniczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Rozlewnictwo naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych-zwiedzanie najnowocześniejszej rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie.
Mofeta w Złockiem-pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego.
Wykonanie badań podstawową aparaturą do mierzenia parametrów fizyko-chemicznch w terenie z wykorzystaniem konduktometru, pehametru oraz karatu-zajęcia praktyczne w Łomnicy.
Wody siarczkowe w dolinie Roztoki Rycerskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 7 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 10 h
Participation in fieldworks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium (wykłady + zajecia praktyczne)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość budowy geologicznej Polski

Recommended literature and teaching resources:

Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. (1969) Geologia surowców balneologicznych WG. Warszawa.
Franczukowski Z. (red.) (2008): Zdrowie i wypoczynek. Wielka Księga Polskich Uzdrowisk, Kąpielisk Nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Wyd. Mirex, Bydgoszcz.
Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja mezozoiku.
Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja paleozoiczna.
Górecki W. (red) 2011 Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
Macioszczyk A. (1987) Hydrogeochemia. WG Warszawa.
Paczyński B., Płochniewski Z. (1996) Wody mineralne i lecznicze Polski.PIG Warszawa.
Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne termalne oraz kopalniane.. PIG Warszawa.
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. WG.Warszawa
Ponikowska I. (2002) Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek Toruń.
Ponikowska I., Ferson D. (2009) Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa.

oraz:
Współczesne problemy hydrogeologii-wybrane artykuły
Balneologia Polska-wybrane artykuły.
Akty prawne dotyczące tematyki wód mineralnych i leczniczych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak