Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stone in Architecture
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-206-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie GG2A_K02 Test,
Report
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania GG2A_U07, GG2A_U04 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych GG2A_W05 Test,
Report
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych GG2A_W07 Test,
Report
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i obróbce kamienia GG2A_W11 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie eksploatacji złóż kamieni budowlanych oraz wykorzystania kamienia w budownictwie + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne, obejmujące identyfikację kamienia i ocenę możliwości jego wykorzystania + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu geologii regionalnej i potrafi zastosować ją w działaniach praktycznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kamieni budowlanych + - - - - - + - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy eksploatacji i obróbce kamienia + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Cechy kamienia budowlanego. Kamień jako element konstrukcyjny i dekoracyjny budowli. Litologia kamienia a jego podatność na różne sposoby obróbki i montażu. Zarys historii stosowania kamienia w budownictwie. Złoża kamieni budowlanych w świecie. Surowce skalne w budownictwie europejskim. Niszczenie kamienia w budowlach i sposoby jego rewitalizacji.

Practical classes:

Prezentacja i opis makroskopowy skał stosowanych w budownictwie. Samodzielna ocena przez studenta przydatności do celów budowlanych wybranych skał o podanych parametrach.
Prezentacja różnych typów skał zastosowanych w budowlach świata. Prezentacja sposobów montażu i obróbki kamienia występującego w budowlach. Prezentacja typów i rodzajów przejawów niszczenia kamienia poddanego antropopresji środowiska wielkomiejskiego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium z wykładu+ 0,5* ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość petrografii
Znajomość geologii regionalnej
Znajomość metod badań skał

Recommended literature and teaching resources:

Badera J., Kozyra J. (2004) – Zmienność fizyczno – mechanicznych parametrów jakości głównych typów kamienia blocznego. Górnictwo Odkrywkowe, 3-4: 31-35
Bromowicz J., Figarska-Warchoł B., Karwacki A., Kolasa A., Magiera J., Rembiś M., Smoleńska A., Stańczak G. (2005) Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,
Fitzner B., Heinrichs K. (2002), Damage diagnosis on stone monuments – weathering forms, damage categories and damage indices, W: www.stone.rwth.aachen.de
Fitzner B., Heinrichs K. (2004), Photo atlas of weathering forms on stone monuments, , w: www.stone.rwth.aachen.de
ICONS 2000 – Interactive Catalogue of Natural Stones. Variograma, Lisbona
Rajchel J., 2004, Kamienny Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
Sylwestrzak H., 1997, Geologiczne tło architektury europejskiej, Przegląd Geologiczny, vol. 45, nr 3.
Stupnicka E. (1978) Zarys geologii regionalnej świata. Wyd. Geologiczne, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

REMBIŚ M., 2010. Wpływ impregnacji związkami krzemoorganicznymi piaskowców stosowanych w pionowych okładzinach kamiennych na ich odporność wobec siły wyrywającej bolec kotwy. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. nr 439 (2), s. 441–446.
REMBIŚ M., 2013. Modyfikacja fizyczno-mechanicznych właściwości piaskowców metodą strukturalnego wzmacniania skał preparatami zawierającymi tetraetoksysilan. Wydawnictwa AGH, 181, (Rozprawy Monografie 270 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) s. 161.
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2003. Charakterystyka i przejawy zniszczeń piaskowców zastosowanych w Kaplicy Zygmuntowskiej przy Katedrze Wawelskiej. W: Kamień architektoniczny i dekoracyjny : materiały konferencji naukowej : Kraków, 23–24 września 2003 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. s. 149–164.
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2007. Charakterystyka i zniszczenia kamienia użytego do budowy kościoła p.w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu koło Słomnik. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki vol. 18 no. 1–4 s. 26–37
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2008. Kamień w architekturze i rzeźbie kaplicy Boimów we Lwowie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 51 z. 1–4 s. 147–159.
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2008. Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu Słomnik. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 429 s. 167–172.
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2009. Kamienie dekoracyjne w Auli Leopoldyńskiej Collegium Maximum Uniwersytetu Wrocławskiego. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. t. 35 z. 2/1 s. 331–337..
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2010. Odporność wybranych piaskowców karpackich na krystalizację soli i zmiany ich mikrostruktur. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 26 z. 1, s. 37–59.
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2010. Stan zachowania wybranych piaskowców budowlanych Polski poddanych działaniu siarczanu sodu oraz dwutlenku siarki w obecności wilgoci. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 36 z. 4, s. 539–553.
REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., 2012. Wpływ wykształcenia wapieni Lotus Beige na stan ich zachowania w wybranych obiektach Krakowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 448 (2), s. 433–439.
SMOLEŃSKA A., REMBIŚ M., 2000. Charakter zniszczeń piaskowca użytego w zabytkowych kapliczkach w Tychach pod kątem ich rekonstrukcji. Ochrona Zabytków, nr 4 s. 360–365.

Additional information:

None