Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Issues of deposits development and liquidation of mines
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-207-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się, kreatywności by sprostać zmianom i rozwojowi technicznemu w swojej dziedzinie GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Activity during classes,
Test,
Report
M_K002 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Activity during classes,
Test,
Report
Skills
M_U001 Potrafi dokonac podziału i obliczyć zasoby złoża na potrzeby projektu zagospodarowania złoża GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U02 Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 Potrafi sklasyfikować i obliczyć straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U02, GG2A_U04 Activity during classes,
Test,
Report
M_U003 Potrafi wskazać możliwości wykorzystania poeksploatacyjnego złóż GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U16, GG2A_U19, GG2A_U02, GG2A_U04 Activity during classes,
Report
Knowledge
M_W001 Zna zasady współdziałania geologa i górnika na etapie sporządzania projektu zagospodarowania złoża i planu ruchu zakładu górniczego GG2A_W04, GG2A_W07, GG2A_W08 Test,
Report
M_W002 Zna zasady postępowania w trakcie likwidacji zakładu górniczego GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W07, GG2A_W08 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się, kreatywności by sprostać zmianom i rozwojowi technicznemu w swojej dziedzinie + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonac podziału i obliczyć zasoby złoża na potrzeby projektu zagospodarowania złoża - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sklasyfikować i obliczyć straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać możliwości wykorzystania poeksploatacyjnego złóż - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady współdziałania geologa i górnika na etapie sporządzania projektu zagospodarowania złoża i planu ruchu zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady postępowania w trakcie likwidacji zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Udział geologa w projektowaniu zagospodarowania złóż
Projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego
Warunki prowadzenia zakładu górniczego na podstawie koncesji wydanej przez starostę
Plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego
Udział geologa w rekultywacji i zagospodarowaniu terenów pogórniczych

Auditorium classes:

Obliczenie zasobów przemysłowych na potrzeby projektu zagospodarowania złoża
Klasyfikacja i obliczenie strat eksploatacyjnych i pozaeksploatacyjnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń, obecność na ćwiczeniach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2015.196 oraz prawa związane
Woźniak H., Nieć M. [red.] – Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń. MŚ-NFOŚiGW, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None