Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Structural geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-208-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów strukturalnych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować GG2A_U03, GG2A_U15 Test
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalne GG2A_U15 Test
Knowledge
M_W001 Student ma podstawy wiedzy w zakresie interpretacji pól naprężeń tektonicznych w oparciu o analizę drobnych struktur tektonicznych GG2A_W04 Examination
M_W002 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz ich znaczenia w kartografii geologicznej GG2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie przedstawiać wyniki pomiarów strukturalnych na projekcji stereograficznej, rotować je i interpretować + - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalne + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawy wiedzy w zakresie interpretacji pól naprężeń tektonicznych w oparciu o analizę drobnych struktur tektonicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma ogólną wiedzę w zakresie procesów i struktur tektonicznych oraz ich znaczenia w kartografii geologicznej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do tektoniki, podstawowe pojęcia. Podstawy mechaniki skał: układy naprężeń i odkształceń, warunki i rodzaje odkształceń, warunki i rodzaje zniszczenia. Uskoki i strefy ścinania, skały uskokowe, modele uskokowania, pola naprężeń uskokotwórczych, sieci uskokowe i systemy uskoków. Fleksury i strefy dyslokacyjne. Nasunięcia i płaszczowiny, dupleksy, podstawy tektoniki klinowej. Spękania ciosowe: typy, klasyfikacje, analiza. Struktury towarzyszące powierzchniom spękań. Diagramy orientacji spękań. Spękania ciosowe w strukturach fałdowych. Typy żył i ich analiza. Kliważ: klasyfikacja, analiza. Drobne struktury tektoniczne w osadach nieskonsolidowanych. Wstęgi deformacyjne. Tektonika fałdów, mechanizmy fałdowania. Drobne uskoki. Struktury linijne na powierzchniach uskokowych. Wyznaczanie zwrotu przemieszczenia uskokowego w oparciu o orientację rys tektonicznych, zadziorów tektonicznych oraz spękań opierzających (T, riedlowskich, P, Y, X). Analiza statystyczna drobnych struktur uskokowych: diagramy Angeliera i Hoeppenera, wyznaczanie parametrów pól naprężeń uskokotwórczych metodą sektorów prostokątnych. Struktury towarzyszące zakończeniom uskoków przesuwczych. Strefy ścinania. Lineacje sekrecyjne, lineacje z wydłużenia. Podgięcia przyuskokowe, fałdki ciągnione. Stylolity i slikolity. Drobne struktury fałdowe. Posuw fałdowy. Fałdy ciągnione i pasożytnicze. Fałdy i pasma kolankowe. Fałdy futerałowe. Typy interferencji fałdów. Budinaż. Struktury mulionowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in fieldworks 6 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,8*ocena ze sprawdzianu z wykładów + 0,2* ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 744 ss.
Fossen, H., 2011. Structural Geology. Cambridge University Press, Cambridge, 463 ss.
Jaroszewski, W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. 2 wyd., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 360 ss.
Kuzak, R. & Żaba, J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 205 ss.
McClay, K., 2007. The Mapping of Geological Structures. The Geological Field Guide Series, John Wiley & Sons, Chichester, 161 ss.
Mierzejewski, M. P. (red.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Instrukcje i Metody Badań Geologicznych, 51, Warszawa, 176 ss.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None