Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of Mineral Deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-209-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Rozumie znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce, dostrzega ryzyko i niepewność prac poszukiwawczych. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Jest obeznany ze sposobami klasyfikacji zasobów. GG2A_W09 Test
M_W002 Rozróżnia różnorodne teorie ekonomiczne i umie zaadoptować je do problematyki wykorzystania i ochrony zasobów mineralnych. Zna typowe rynki surowcowe oraz mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Odróżnia pojęcia surowców deficytowych i krytycznych. GG2A_W07 Test
M_W003 Zna podstawowe możliwości ochrony zasobów na poszczególnych etapach gospodarki złożem (od poszukiwania do likwidacji zakładu górniczego). GG2A_W07 Test
M_W004 Zna i rozróżnia sfery działań związane z ograniczeniem zużycia surowców na różnych etapach, zna podstawowe zasady gospodarki surowcami mineralnymi. Rozumie problem wystarczalności zasobów zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym oraz potrafi skalkulować odpowiednie wskaźniki. GG2A_W05 Essay,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Rozumie znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce, dostrzega ryzyko i niepewność prac poszukiwawczych. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Jest obeznany ze sposobami klasyfikacji zasobów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozróżnia różnorodne teorie ekonomiczne i umie zaadoptować je do problematyki wykorzystania i ochrony zasobów mineralnych. Zna typowe rynki surowcowe oraz mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Odróżnia pojęcia surowców deficytowych i krytycznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe możliwości ochrony zasobów na poszczególnych etapach gospodarki złożem (od poszukiwania do likwidacji zakładu górniczego). + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozróżnia sfery działań związane z ograniczeniem zużycia surowców na różnych etapach, zna podstawowe zasady gospodarki surowcami mineralnymi. Rozumie problem wystarczalności zasobów zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym oraz potrafi skalkulować odpowiednie wskaźniki. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Szczególne cechy złóż na tle innych zasobów przyrody i ich wpływ na gospodarkę. Kopalina a surowiec mineralny. Źródła surowców mineralnych. Zasoby perspektywiczne i udokumentowane Polski.
Zapotrzebowanie i zużycie. Surowce o znaczeniu strategicznym. Bezpieczeństwo surowcowe państwa i zabezpieczanie potrzeb rodzimego sektora górniczo-przetwórczego. INCOTERMS.
Teoretyczna i praktyczna wystarczalność zasobów. Etapy, czas i koszty uruchomienia cyklu produkcyjnego surowców. Informacja geologiczno-złożowa i środowiskowa: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie.
Elementy prawa geologiczno-górniczego: własność złóż, koncesjonowanie poszukiwań i działalności górniczej oraz nadzór i kontrola nad nimi. Możliwości ochrony zasobów w cyklu poszukiwania i zagospodarowania złóż. System ochrony zasobów i organy kontrolne.
Efektywność wykorzystania zasobów i możliwości powiększenia bazy zasobowej. Sozologiczna klasyfikacja i inwentaryzacja złóż kopalin.
Ochrona złóż w planowaniu przestrzennym, projektowaniu górniczym i gospodarce złożem – prawne instrumenty interwencji.

Auditorium classes:

Źródła informacji surowcowej, ocena złożowego potencjału zasobowego i kreowanie przykładowego bilansu najważniejszych grup surowcowych.
Straty zasobów w cyklu gospodarczym – typowa struktura. Wnioski z weryfikacji bilansu zasobów. Analiza przykładów i dyskusja.
Ocena wartości złóż i ocena wartości środowiska. Gospodarka przestrzenna, interesy społeczności lokalnych i ochrona złóż.
Kryteria bilansowości i przemysłowe parametry złóż.
Waloryzacja złóż na podstawie MGGP.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jako średnia z kolokwium (waga 40%) oraz realizowanych ćwiczeń i dyskusji (60%

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None