Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining heritage and revitalization of mining works
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-302-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa górnictwa GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Test,
Report
Skills
M_U001 Umie typować obszary możliwe do rewitalizacji i zagospodarowania geoturystycznego GG2A_U03, GG2A_U11, GG2A_U01, GG2A_U02, GG2A_U04 Test,
Report
M_U002 Potrafi zaprojektować trasę dawnego górnictwa, GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U19, GG2A_U02, GG2A_U04 Project
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat historii górnictwa w Polsce oraz stanu zachowania i zagospodarowania obiektów dawnego górnictwa GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W08, GG2A_W07 Test,
Report
M_W002 Zna sposoby i metody rewitalizacji terenów pogórniczych GG2A_W05, GG2A_W06, GG2A_W08, GG2A_W07 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa górnictwa + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie typować obszary możliwe do rewitalizacji i zagospodarowania geoturystycznego - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować trasę dawnego górnictwa, - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę na temat historii górnictwa w Polsce oraz stanu zachowania i zagospodarowania obiektów dawnego górnictwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna sposoby i metody rewitalizacji terenów pogórniczych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy historii górnictwa w Polsce
Stan zachowania i zagospodarowania obiektów dawnego górnictwa
Przegląd metod rewitalizacji terenów pogórniczych
Dawne górnictwa jako element europejskiego dziedzictwa kultury

Auditorium classes:

Szlaki dawnego górnictwa, skanseny górnicze, podziemne i naziemne trasy górnicze

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń, obecności na ćwiczeniach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Agricola G., 1556 – De Re Metalika Libri XIII – reprint, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, 2000
Zagożdżon P., Maziarz M. [red.] , 2008-2014– Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. Oficyna Wydawnicza Pol. Wroc., Wrocław
Mikoś T., 2008 – Górnicze skarby przeszłości. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni. Ucz. Wyd. Nauk.-Dyd., Kraków
Januszewski S. [red.] , 2007 – Górnictwo w czasie, przestrzeni i kulturze. Oficyna Wydawnicza Pol. Wroc., Wrocław
Kasztelewicz Z., 2010 – Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, AGH, Kraków.
Zagożdżon P.P. [red.] – Hereditas Minariorum, vol. I (2014), vol.II (2015).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

GÓRECKI J., SERMET E.,Górnictwo i hutnictwo tatrzańskie W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2012.
GÓRECKI J., SERMET E., Hawiarskie szlaki Tatr Polskich W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
GÓRECKI J., SERMET E., Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenione W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. P.P. Zagożdżona, M.Madziarza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław2010.
SERMET E., GÓRECKI J., Krótka historia europejskiego złota W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. P.P. Zagożdżona, M. Madziarza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
GÓRECKI J., SERMET E., O geologii i górnictwie okolic Krakowa w najważniejszym dziele Staszica W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. P.P. Zagożdżona, M.Madziarza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
Sermet E., Rolka G., Pogórniczy spadek na zrębie Zakrzówka W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. P.P. Zagożdżona, M. Madziarza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.

Additional information:

None