Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thesis of master of science
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-306-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę dalszego dokształcania GG2A_K01, GG2A_K02 Oral answer,
Review of a thesis
M_K002 mysli i działa kreatywnie, ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Diploma thesis preparation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi sformułować cele i tezy pracy, opisać materiał podstawowy i metodykę badań, omówić rezultaty badań, wyciągnąć i sformułować wnioski GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U18, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U09 Diploma thesis
M_U002 umie opracować i przedstawić prezentację na temat pracy dyplomowej GG2A_U01, GG2A_U02, GG2A_U04 Scientific paper
M_U003 ma umiejetność samokształcenia GG2A_U01, GG2A_U02 Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i zasady poprawnego cytowania źródeł informacji GG2A_W04 Oral answer,
Diploma thesis
M_W002 potrafi dostrzec interdysyplinarność zagadnień GG2A_U12, GG2A_U13, GG2A_U10, GG2A_U04 Diploma thesis preparation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - - - - - + -
M_K002 mysli i działa kreatywnie, ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować cele i tezy pracy, opisać materiał podstawowy i metodykę badań, omówić rezultaty badań, wyciągnąć i sformułować wnioski - - - - - - - - - + -
M_U002 umie opracować i przedstawić prezentację na temat pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U003 ma umiejetność samokształcenia - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i zasady poprawnego cytowania źródeł informacji - - - - - - - - - + -
M_W002 potrafi dostrzec interdysyplinarność zagadnień - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Oryginalne opracowanie w formie pisemnej określonego zagadnienia zawierające rozwiązanie postawionych zadań geologiczno – górniczych na podstawie danych literaturowych i materiałów zebranych w trakcie praktyki dyplomowej. Praca jest realizowana pod opieką uprawnionego nauczyciela (promotora)w trakcie II i III semestru drugiego stopnia studiów. Ukierunkowanie przebiegu pracy i kontrola postępu pracy dokonywane są w ramach konsultacji dyplomanta z promotorem. Skuteczne przygotowanie i obrona pracy magisterskiej stanowi potwierdzenie wiedzy i umiejętności naukowych, właściwych dla absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku; Górnictwo i Geologia.
Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) prezentację pracy dyplomowej,
b) dyskusję nad pracą
c) sprawdzenie wiedzy z zakresu kierunku kształcenia

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 552 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 420 h
Contact hours 30 h
Preparation for classes 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową egzaminu dyplomowego II stopnia stanowi srednia ważona:
a) z oceny pracy dyplomowej (z wagą 0.2)
b) oceny średniej z przedmiotów w ramach zrealizowanych studiów (z wagą 0.6)
c) oceny średniej arytmetycznej z części pisemnej egzaminu dyplomowego – magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania związane z praca dyplomową (z wagą 0.2).

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium przed egzaminem dyplomowym

Recommended literature and teaching resources:

Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Aradiusz Wingert, Kraków.

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf

Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa.

PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty
elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak