Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-307-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania GG2A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
M_K002 Myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania GG2A_K01 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację zawierającą cele pracy, materiał podstawowy badań, metodykę badań, uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski. GG2A_U04 Presentation
M_U002 Potrafi formułować tezy, referować w przystępny i atrakcyjny sposób postępy pracy, umiejętnie bronić i uzasadniać oparte na wynikach badań wnioski GG2A_U02, GG2A_U15 Activity during classes,
Scientific paper
M_U003 Potrafi integrować informacje z różnych źródeł, wyciągać poprawne wnioski oraz je uzasadniać. GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U01 Activity during classes,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania literatury i innych źródeł wiedzy GG2A_W04 Oral answer,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - + - - - - -
M_K002 Myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację zawierającą cele pracy, materiał podstawowy badań, metodykę badań, uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi formułować tezy, referować w przystępny i atrakcyjny sposób postępy pracy, umiejętnie bronić i uzasadniać oparte na wynikach badań wnioski - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi integrować informacje z różnych źródeł, wyciągać poprawne wnioski oraz je uzasadniać. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania literatury i innych źródeł wiedzy - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

W ramach zajęć dyplomanci referują postępy w realizacji pracy dyplomowej i zapoznają się z obowiązującymi na uczelni oraz wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania pracy magisterskiej. Biorą aktywny udział w dyskusjach na temat proponowanych przez prelegenta tez, metod i rozwiązań postawionych zadań badawczych. Opracowują i przedstawiają prezentację multimedialną pracy magisterskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z prezentacji pracy magisterskiej, wygłoszonych referatów i udziału w dyskusjach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None