Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ore geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-101-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować wybrane minerały kruszcowe i określić ich przybliżony udział w rudzie, ocenić wartość użytkową (ekonomiczną) rudy oraz opisać analogowy model złoża i procesy jego powstawania. GG2A_U11 Test
M_U002 Student potrafi przedstawić budowę geologiczną wybranych złóż rud z obszaru Polski, oraz rozpoznać makroskopowo rudę z tych złóż GG2A_W05 Test
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu wybranych złóż surowców metalicznych i ich klasyfikacji genetycznej GG2A_W05 Examination
M_W002 Student ma poszerzona i ugruntowaną wiedzę z zakresy mineralogii, petrografii i geochemii skał związanych ze złożami surowców metalicznych oraz złóż pierwiastków i surowców krytycznych GG2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować wybrane minerały kruszcowe i określić ich przybliżony udział w rudzie, ocenić wartość użytkową (ekonomiczną) rudy oraz opisać analogowy model złoża i procesy jego powstawania. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi przedstawić budowę geologiczną wybranych złóż rud z obszaru Polski, oraz rozpoznać makroskopowo rudę z tych złóż + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu wybranych złóż surowców metalicznych i ich klasyfikacji genetycznej + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma poszerzona i ugruntowaną wiedzę z zakresy mineralogii, petrografii i geochemii skał związanych ze złożami surowców metalicznych oraz złóż pierwiastków i surowców krytycznych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Treść wykładu: zadaniem wykładu jest rozszerzenie wiadomości podanych na wykładzie w roku ubiegłym. W formie rozszerzonej omawiane są wybrane zagadnienia dotyczące złóż światowych i złóż Polski. Są to: formy złóż rud, klasyfikacje złóż rud w nawiązaniu do tektoniki płyt, cykle Wilsona. Złoża magmowe właściwe: złoża związane z ofiolitami, (złoża Turcji) złoża komatytowe (złoża Australii), złoża hydrotermalne : złoża uranu w świecie i w Polsce, wybrane przykłady złóż żyłowych, złoża MVT, polskie złoża cynku i ołowiu. Wybrane przykłady złóż typu „sedex”, złoża występujące w skałach osadowych, złoża czarnych łupków, piaskowców-polskie złoża miedzi, złoża Zambii, złóż typu BIF- przykłady, złoża zmetamorfizowane. Wiadomości o nowych typach genetycznych złóż pierwiastków i surowców krytycznych, wykorzystywanych w nowych technologiach.

Practical classes:

Charakterystyka obszaru LGOM, monokliny Śląsko-krakowskiej, basenu permskiego na Niżu Polskim, wyniesienia mazursko-suwalskiego. W ujęciu surowcowym omawiane są surowce metaliczne. Zapoznanie się z rudami uranu, rud niklu, rud cyny, rud miedzi i rud polimetalicznych pochodzącymi ze światowych złóż. Szczegółowe opisy wybranych złóż rud oraz wybranych złóż pierwiastków i surowców krytycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 42 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in practical classes 28 h
Preparation for classes 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,5*ocena z zajęć praktycznych

Prerequisites and additional requirements:

• znajomość mineralogii, petrografii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

1. Eckstrand O.R., Sinclair W.D., Thorpe R.I., (1995) – Geology of Canadian Mineral Deposit Types
2. Smirnoff W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych
3. Robb L. (2004) – Introduction to Ore-Forming Processes
Uzupełnieniem autorskich wykładów z geologii złóż rud powinny być artykuły z czasopism Economic Geology i Mineralium Deposita.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zaliczenie zajęć praktycznych: 3 terminy