Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economic geology of rock raw materials and evaporites
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-102-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał surowców skalnych i chemicznych wykorzystując poznane metody badawcze GG2A_U15 Test
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat złóż surowców skalnych i chemicznych GG2A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy związane z powstawaniem złóż surowców skalnych i chemicznych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię związaną z tematyką złożową. GG2A_W06, GG2A_W05 Examination
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż surowców skalnych i chemicznych w Polsce i na świecie. GG2A_W06, GG2A_W05 Examination
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą obiektów, urządzeń oraz instalacji stosowanych podczas eksploatacji złóż surowców skalnych i chemicznych.nia skał osadowych GG2A_W05, GG2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał surowców skalnych i chemicznych wykorzystując poznane metody badawcze - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat złóż surowców skalnych i chemicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe procesy związane z powstawaniem złóż surowców skalnych i chemicznych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz terminologię związaną z tematyką złożową. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat występowania złóż surowców skalnych i chemicznych w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą obiektów, urządzeń oraz instalacji stosowanych podczas eksploatacji złóż surowców skalnych i chemicznych.nia skał osadowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnienia surowców skalnych jako grupy surowców mineralnych (definicja surowców skalnych, ich znaczenie gospodarcze, klasyfikacje, literatura przedmiotu, źródła informacji złożowych, elementy określające wartość i przydatność złóż (3h).
2. Formy występowania, zmienność składu mineralnego, struktury oraz tekstury, środowiska sedymentacji, procesy diagenezy, spękania i procesy wietrzenia skał mających znaczenie jako surowce skalne:
- skały magmowe głębinowe na przykładzie polskich masywów granitoidowych, gabrowych i perydotytowych;
- skały magmowe wylewne, tufy i tufity na przykładach krajowych złóż porfirów, melafirów, diabazów i bazaltów;
- skały metamorficzne
- związek struktur, tekstur, składu mineralnego i własności z procesami metamorfizmu; przegląd polskich złóż fyllitów, gnejsów, amfibolitów, hornfelsów i serpentynitów.
- piaskowce, na przykładzie złóż piaskowców permu i kredy Sudetów oraz triasu, jury i kredy obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, fliszu Karpat kulmu Dolnego Śląska;
- skały węglanowe: wapienie i dolomity dewonu, triasu i jury monokliny śląsko-krakowskiej oraz trzonu paleozoicznego i obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, kredy i neogenu Roztocza i Lubelszczyzny;
- surowce ilaste: klasyfikacja genetyczna, mineralna i przemysłowa; geneza i forma polskich złóż;
- skały krzemionkowe – przegląd polskich złóż (razem 13 h).
3. Przegląd europejskich i światowych złóż surowców skalnych (6 h).
4. Surowce skalne w gospodarce, stan aktualny, perspektywy i ograniczenia, przyszłość na tle światowej koniunktury (3 h).

II Geologia złóż surowców chemicznych:
1. Zarys historii eksploatacji soli na świecie. Złoża ewaporacyjne. Pochodzenie soli. Przeciętny skład chemiczny wody morskiej i ich zasolenie. (2h)
2. Teorie tworzenie się złóż soli. Modele basenów sedymentacyjnych. Stratygrafia złóż soli. Cykliczność sedymentacji ewaporatów. Typy litofacjalne ewaporatów i ich położenie w basenie salinarnym. (2h)
3. Współczesne osady solne (słone jeziora, laguny, saliny, sebkha, powierzchniowe inkrustacje). (2h)
4. Tektonika złóż soli (halokineza, halotektonika). Mechanizm powstawania wysadów solnych. (4h)
5. Przegląd ważniejszych formacji solonośnych i złóż solnych na świecie. Złoża soli potasowo-magnezowych na świecie. (8h)
6. Surowce siarkonośne. Tworzenie się złóż siarki pochodzenia biochemicznego. Złoża siarki na świecie. (2h)
7. Złoża fosforanów. Złoża barytu. Złoża azotanów i boranów. Złoża związków strontu. (3h)

Project classes:

Geologia złóż surowców skalnych:
1. Geologiczne (tektoniczne i strukturalne) oraz geomorfologiczne przesłanki występowania złóż surowców skalnych;
2. Petrograficzne przesłanki jakości surowców skalnych;
3. Surowce skalne – petrografia, parametry techniczne, znaczenie surowcowe
4. Analiza formy i budowy złóż różnych surowców skalnych;

II Geologia złóż surowców chemicznych:
Student zapoznaje się z minerałami i skałami solnymi i uczy się je makroskopowo rozpoznawać. Na zajęciach praktycznych wykonuje opisy struktur i tekstur skał solnych. Na podstawie analizy materiałów wynikowych (mapy, przekroje, profile) określających warunki geologiczne wykonuje szczegółową charakterystykę wybranego złoża soli z basenu cechsztyńskiego i złoża ewaporatów (gipsów), soli kamiennej i siarki z zapadliska przedkarpackiego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 45 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in laboratory classes 30 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena egzaminu z części surowce chemiczne * 0,3 + ocena egzaminu z części surowce skalne * 0,3 + ocena zaliczenia z części surowce chemiczne * 0,2 + ocena zaliczenia z części surowce skalne * 0,2

Prerequisites and additional requirements:

1. znajomość podstaw petrografii,
2. znajomość podstaw sedymentologii,
3. znajomość geologii regionalnej Polski

Recommended literature and teaching resources:

AWDANKIEWICZ M. (1999) – Volcanizma in a late Variscan intramontane trough: Carboniferous and Permian volcanic centres of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland. Geol. Sudetica vol. 32, 1, 13-47.

BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., A. KARWACKI, A. KOLASA, J. MAGIERA, M. REMBIŚ, A. SMOLEŃSKA, G. STAŃCZAK (2005) – Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

KARWACKI A. (1980) – Petrograficzne podstawy zróżnicowania własności technicznych granitoidów masywu Strzegom-Sobótka. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, T.6, z.1., 79-105.

KOZŁOWSKI S. (1986) – Surowce skalne Polski. Wyd. Geol. Warszawa

NEY R. (redaktor naukowy) (2002) – Kamienie budowlane i drogowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN

NEY R. (redaktor naukowy) (2007) – Kruszywa mineralne. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN

NEY R. (redaktor naukowy) (2000 ) –Surowce węglanowe. W: Surowce Mineralne Polski. Wyd. Inst. GSMiE PAN

PESZAT C. (1973) – Własności techniczne piaskowców Gór Świętokrzyskich. Zesz. Nauk. AGH. Geologia z. 18.

PESZAT C. (1976) – Własności techniczne i przydatność przemysłowa piaskowców karpackich. Górn. Odkr. 5-6.

PESZAT C. (1980) – Własności fizyczno-mechaniczne skał węglanowych dewonu Gór Świętokrzyskich. Biul. I.G. 324

PRIMAVORI P. (1999) – Planet stone. Ed. Giorgio Zusi, Verona. 326 pp.

Łaszkiewicz A., 1967 – Minerały i skały solne. Prace Muzeum Ziemi nr 11, 101-188.
Akerman K., 1964 – Gips i anhydryt. PWN Warszawa
Dadlez R., Jaroszewski W. 1994 – Tektonika. PWN Warszawa
Sonnenfeld P., 1988 – Brines and Evaporites.
Warren J. 1999 – Evaporites. Their Evolution and Economics. Blackwell Science Ltd.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None