Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia złóż węgli
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-103-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Botor Dariusz (botor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Botor Dariusz (botor@agh.edu.pl)
dr inż. Misiak Jacek (jm@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wagner Marian (wagner@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma swiadomość pozatechnicznych aspektów i skutków dzaiłalności inżyniera i wpływu na środowisko. GG2A_K02 Examination
Skills
M_U001 Student potrafi analizować budowę geologiczna złóż węgla i wyciągać wnioski prospekcyjne. GG2A_U01 Scientific paper
M_U002 Student potrafi prezentować opracowaną samodzielnie literaturę złożową i prowadzić dyskusję na jej temat. GG2A_U01 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie: celu i metod geologii złóż węgla, genezy złóż węgla, budowy złóż węgla w Polsce i na świecie, wpływu eksploatacji węgla na środowisko, klasyfikacji węgli, jakości węgli. GG2A_W01 Examination
M_W002 Student zna budowę złóż węgla. GG2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma swiadomość pozatechnicznych aspektów i skutków dzaiłalności inżyniera i wpływu na środowisko. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi analizować budowę geologiczna złóż węgla i wyciągać wnioski prospekcyjne. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prezentować opracowaną samodzielnie literaturę złożową i prowadzić dyskusję na jej temat. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie: celu i metod geologii złóż węgla, genezy złóż węgla, budowy złóż węgla w Polsce i na świecie, wpływu eksploatacji węgla na środowisko, klasyfikacji węgli, jakości węgli. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę złóż węgla. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wstęp – węgiel: podstawowe definicje i pojecia, metody poszukiwania i dokumentowania złóż węgla. Wiek i geneza węgla. Środowiska powstawania węgla Procesy sedymentacji osadów fitogenicznych. Procesy uwęglenia i metamorfizmu węgla. Formacje węglowe, złoże węgla, pole węglowe. Geneza formacji węglowych. Geotektoniczne uwarunkowania powstawania formacji węglowych. Cykliczność budowy formacji węglowych. Elementy budowy pokładów węgla. Jakość węgla. Klasyfikacje węgli. Charakterystyka złożowo-stratygraficzna wybranych złóż torfu w oparciu o przekroje złóż i klasyfikację genetyczną torfów. Budowa geologiczna eksploatowanych złóż węgla brunatnego (Bełchatów, Turoszów, złoża rejonu Konina) oraz złóż nieeksploatowanych obecnie. Charakterystyka litologiczna i jakościowa węgla, surowce towarzyszące i skały płonne. Charakterystyka litostratygraficzna i złożowa złóż węgla kamiennego (Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Lubelskie Zagłębie Węglowe i Dolnośląskie zagłębie Węglowe). Korelacja wiertniczych profili litostratygraficznych. Analiza rozprzestrzenienia, zmienności pionowej i poziomej złoża oraz parametrów technologicznych węgla. Opis tektoniki, morfologii stropu i skał nadkładu. Surowce towarzyszące i skały płonne w złożach węgla kamiennego. Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów po eksploatacji węgla. Wybrane zagłębia złóż węgla na świecie (budowa geologiczna i charakterystyka złożowa). Zasoby węgla. Węgiel jako alternatywne źródło energii. Węgiel a środowisko.

Auditorium classes:

Referaty na temat budowy i charakterystyki złożowej wybranych złóż węgla na świecie. Studenci są zobowiazani wygłosić referaty a następnie napisać kolokwium końcowe dotyczące wszystkich referatów (wszystkich złoż omawianych na zajęciach).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwieczeń jest średnią z wygłoszonych referatów i kolokwium końcowego.
Ocena z wykladów jest poprzez zdany egzamin.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ćwiczen i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Gabzdyl Wiesław 1989. Geologia węgla. Skrypt Politechniki Śląskiej.
Larry Thomas 2002. Coal geology. Wiley

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None