Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przeróbka surowców mineralnych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-105-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych jako elementu działań proekologicznych wspierających zrównoważony rozwój GG2A_K02 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie metody przeróbcze i zaprojektować prosty układ technologiczny dla przeróbki wybranego surowca mineralnego. GG2A_U18, GG2A_U13 Project
M_U002 Student ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować, GG2A_U15, GG2A_U12, GG2A_U19 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych, GG2A_U15, GG2A_U16 Test,
Report
M_U004 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych, GG2A_U03, GG2A_U18, GG2A_U14 Report
M_U005 Student potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia. GG2A_U09 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych i sposób ich zastosowania w odniesieniu do różnych surowców GG2A_W11, GG2A_W07 Test,
Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce surowców mineralnych GG2A_W11, GG2A_W01 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych jako elementu działań proekologicznych wspierających zrównoważony rozwój - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie metody przeróbcze i zaprojektować prosty układ technologiczny dla przeróbki wybranego surowca mineralnego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować, - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych, - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych, - - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych i sposób ich zastosowania w odniesieniu do różnych surowców - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Sposoby określania i przedstawiania składu granulometrycznego materiałów uziarnionych. Wyznaczanie zawartości różnych klas ziarnowych z krzywej składu ziarnowego. (2h)
2. Schemat operacji przesiewania. Podstawowe równania bilansu klas ziarnowych. Obliczanie wychodów produktów przesiewania z bilansu poszczególnych klas ziarnowych w nadawie i produktach rozdziału. (2h)
3. Ocena procesu przesiewania. Wpływ wybranych czynników (obciążenie, wilgotność, uziarnienie) na skuteczność procesu. Wyznaczanie skuteczności technologicznej przesiewania. (5h)
4. Kilkustadialne kruszenie surowców mineralnych w wybranych kruszarkach. Ocena wpływu rozdrabnianych surowców oraz zastosowanych urządzeń na efekty kruszenia. Wyznaczanie stopni rozdrabniania. (3h)
5. Badanie procesu mielenia surowców w młynach kulowym i prętowym. Ocena wpływu właściwości geomechanicznych surowców, czasu ich mielenia oraz wypełnienia młyna mielnikami na efekty mielenia. Wyznaczanie stopni rozdrabniania. (4h)
6. Kolokwium zaliczeniowe. (1h)
7. Swobodne i skrępowane opadanie ziaren w ośrodku ciekłym. Wyznaczanie granicznej prędkości opadania ziaren. Wykreślanie krzywych rozdziału dla procesów klasyfikacji. (2h)
8. Klasyfikacja w hydraulicznym klasyfikatorze pionowo-prądowym przy różnych prędkościach strumienia wznoszącego. Wyznaczanie wybranych wskaźników ostrości klasyfikacji. (3h)
9. Badanie wpływu zmian wybranych parametrów konstrukcyjnych i ruchowych pracy hydrocyklonu na wielkość ziarna podziałowego i zawartość fazy stałej w produktach rozdziału. Interpretacja wyników analiz granulometrycznych. Ocena dokładności klasyfikacji. (4h)
10. Ocena wzbogacalności surowca mineralnego. Analiza densymetryczna w cieczach ciężkich. Krzywe wzbogacalności Henry’ego. Dobór rodzaju i sposobu realizacji procesu wzbogacania w oparciu o wskaźniki wyznaczone z krzywej wzbogacalności. (3h)
11. Rozdział w osadzarce. Badanie różnych czynników wpływających na skuteczność rozdziału. (4h)
12. Odsiarczanie miału węglowego na stole koncentracyjnym. Obliczanie wychodów produktów rozdziału, stopni wzbogacania i zubożenia, uzysków i strat poszczególnych składników. (3)
13. Flotacja rud metali nieżelaznych. Określenie wpływu ilości dodawanych odczynników na wychody koncentratów. (3h)
14. Wzbogacanie magnetyczne minerałów silnie i słabo magnetycznych. Ocena kinetyki separacji magnetycznej. (2h)
15. Kolokwium zaliczeniowe. (1h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation for classes 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 18 h
Completion of a project 6 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,35 x ocena z kolokwium I + 0,35 x ocena z kolokwium II + 0,3 x średnia ocena ze sprawozdań lab.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowoa wiedza z zakresu górnictwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Blaschke W., 2009. Przeróbka węgla kamiennego – Wzbogacanie grawitacyjne
1. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T., 1983. Zarys technologii procesów przeróbczych
2. Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
3. Drzymała J., 2001. Podstawy mineralurgii.
4. Stępiński W., 1964. Wzbogacanie grawitacyjne.
5. Sztaba K. 1993. Przesiewanie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKI D., NIEDOBA T.: The evaluation of chosen properties of ashes created by thermal utililzation of hazardous and communal wates, Acta Montanistica Slovaka, 1/2005, rocznik 10, Koszyce
2. KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., NOWAK A.: Zagęszczanie drobno uziarnionych zawiesin ilastych pozyskiwanych w procesie kompleksowego zagospodarowania piasków szklarskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2005, Seria Górnictwo z. 266
3. Krawczykowski A., Trybalski K., Energy consumption as the component of the factors of evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes. XXIV International Mineral Processing Congress – Beijing 2008, s. 578-587
4. Krawczykowski A., Trybalski K., Krawczykowska D., The application of modern techniques and measurement devices for identification of copper ore types and their properties, Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001, 2013, vol. 58 no. 2, s. 433–448
5. Krawczykowski A., Trybalski K., Krawczykowska D., Wykorzystanie modeli sieci neuronowych do identyfikacji składu litologicznego rudy miedzi. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2009, z 4 s. 141–151
6. Krawczykowski D., Krawczykowska A., Trybalski K., Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results, Mineral Resources Management, ISSN 0860-0953, 2012 t. 28 z. 4 s. 101–112, s. 110–111
7. KRAWCZYKOWSKI D.: Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do kontroli uziarnienia produktów przeróbki polskich rud miedzi. ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali nieżelaznych : 27–29.05.2015, Trzebieszowice
8. Marciniak-Kowalska J., Krawczykowski D., Gawenda T.: Research over improvement of reactivity of chosen coals destinated to gasification. Polish Journal of Environmental Studies; 2012 vol. 21 no. 5A s. 297–299
9. SARAMAK D, FOSZCZ D., KRAWCZYKOWSKI D, GAWENDA T.: Technologiczne układy flotacji dla wieloskładnikowych rud cynkowo-manganowych. ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali nieżelaznych : 27–29.05.2015, Trzebieszowice
10. SIDOR J., FOSZCZ D., TOMACH P., KRAWCZYKOWSKI D.: Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 2, s. 71–85.
11. TRYBALSKI K., KĘDZIOR A., KRAWCZYKOWSKI D.: Przemysłowe metody pomiaru uziarnienia. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo Techniczne, Zeszyt 1(408)/2005

Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Jeśli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń laboratoryjnych, może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Obecność na ćw. laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność na ćw. laboratoryjnych musi być odrobiona w formie ustnego zaliczenia tematyki zajęć.
Zajęcia odbywają się w laboratorium procesów kruszenia i przesiewania (A1, s. 04), laboratorium flotacji i procesów grawitacyjnych (A1, s.8) i laboratorium fizycznych metod wzbogacania (A1, s.6).