Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Application of isotopes in geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-106-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
dr Kowalski Adam (akowalsk@agh.edu.pl)
dr Bilkiewicz Elżbieta (ebil@agh.edu.pl)
mgr inż. Kmiecik Natalia (nkmiecik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zastosować podstawowe metody i narzędzia badań izotopowych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk geologicznych GG2A_U09 Test,
Report
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie zastosowania izotopów w badaniach geologicznych GG2A_U01 Test,
Report
M_U003 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie GG2A_U02 Report
M_U004 Potrafi interpretować wyniki badań izotopowych w aspekcie rozwiązania problemów z zakresu geologii GG2A_U15 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady frakcjonowania izotopów trwałych i promieniotwórczych w procesach przyrodniczych GG2A_W05, GG2A_W02 Test
M_W003 Ma wiedzę na temat zastosowania trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu, siarki i azotu w badaniach litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery GG2A_W10, GG2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zastosować podstawowe metody i narzędzia badań izotopowych do rozwiązywania zadań w zakresie nauk geologicznych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie zastosowania izotopów w badaniach geologicznych + - + - - - - - - - -
M_U003 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi interpretować wyniki badań izotopowych w aspekcie rozwiązania problemów z zakresu geologii + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady frakcjonowania izotopów trwałych i promieniotwórczych w procesach przyrodniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat zastosowania trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu, siarki i azotu w badaniach litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zasady teoretyczne i doświadczalne (1). Mechanizm frakcjonowania izotopów (2). Geneza skał węglanowych w świetle badań trwałych izotopów węgla i tlenu (1). Izotopy siarki w badaniach minerałów i rud (1). Formowanie się składu izotopowego wody w przyrodzie i pochodzenie hydrosfery Ziemi (1). Trwałe izotopy wodoru i tlenu przy badaniu prawidłowości ruchu wód podziemnych i ich genezy (2). Izotopy promieniotwórcze (tryt i 14C) w badaniach geologicznych (2). Izotopy promieniotwórcze pierwiastków ciężkich (uran, tor, radon), energetyka jądrowa (2). Izotopy gazów szlachetnych (1). Izotopy radiogeniczne (stront, ołów, neodym) – wyjaśnienie wczesnej historii Ziemi (1). Paleotermometria izotopowa (1)

Laboratory classes:

Budowa i zasada działania spektrometru masowego (2). Preparatyka węglanów do pomiaru składu trwałych izotopów węgla i tlenu (2). Preparatyka próbek siarkowodoru do badań trwałych izotopów siarki (2). Przygotowanie próbki gazu (metan, etan, propan) do analizy izotopowej na spektrometrze masowym (2). Przygotowanie próbek cieczy (woda, węglowodory ciekłe) do analizy izotopowej (2). Przygotowanie próbek stałych do analizy trwałych izotopów węgla. Pomiar składu trwałych izotopów węgla, wodoru, tlenu i siarki w próbkach stałych, ciekłych i gazowych (3). Pomiar stężenia izotopu 14C – datowanie radiowęglem (2).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia wykładów 50%
Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych 50%

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony kurs fizyki i chemii na poziomie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

Allègre C.J. (2008) Isotope Geology. Cambridge University Press.
Hoefs J. (2009) Stable Isotope Geochemistry. Springer Verlag.
Polański A. (1979) Izotopy w geologii. Wydawnictwa Geologiczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w budynku D-7, ul. Reymonta 21b