Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GIS and Remote Sensing 2
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-107-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Systemy informacji przestrzennej (GIS) są narzędziem coraz częściej udostępnianym publicznie, m.in. poprzez serwery WMS i WFS, a nawet aplikacje mobilne. Student powinien zatem rozumieć znaczenie tego typu informacji dla społeczenstwa, w tym dla niespecjalistów, oraz być świadomym ich wagi i skutków wykorzystania w dziedzinach niegeologicznych, szczególnie związanych ze środowiskiem naturalnym . GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 umie dobrać i zastosować zaawansowane narzędzia i procedury analizy przestrzennej (GIS) odpowiednie dla celów prospekcji geologicznej i złożowej GG2A_U03, GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U10, GG2A_U09, GG2A_U02 Execution of a project
M_U002 umie dobrać i zastosować zaawansowane narzędzia i procedury analizy obrazów teledetekcyjnych odpowiednie dla celów prospekcji geologicznej i złożowej GG2A_U03, GG2A_U04, GG2A_U01, GG2A_U10, GG2A_U09, GG2A_U02 Execution of a project,
Project
Knowledge
M_W001 zna zaawansowane narzędzia i procedury analizy przestrzennej (GIS) GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W02 Test
M_W002 zna zaawansowane narzędzia i procedury analizy obrazów teledetekcyjnych GG2A_W05, GG2A_W03, GG2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Systemy informacji przestrzennej (GIS) są narzędziem coraz częściej udostępnianym publicznie, m.in. poprzez serwery WMS i WFS, a nawet aplikacje mobilne. Student powinien zatem rozumieć znaczenie tego typu informacji dla społeczenstwa, w tym dla niespecjalistów, oraz być świadomym ich wagi i skutków wykorzystania w dziedzinach niegeologicznych, szczególnie związanych ze środowiskiem naturalnym . - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie dobrać i zastosować zaawansowane narzędzia i procedury analizy przestrzennej (GIS) odpowiednie dla celów prospekcji geologicznej i złożowej - - + - - - - - - - -
M_U002 umie dobrać i zastosować zaawansowane narzędzia i procedury analizy obrazów teledetekcyjnych odpowiednie dla celów prospekcji geologicznej i złożowej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zaawansowane narzędzia i procedury analizy przestrzennej (GIS) - - + - - - - - - - -
M_W002 zna zaawansowane narzędzia i procedury analizy obrazów teledetekcyjnych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Moduł ma zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami analizy przestrzennej i teledetekcyjnej stosowanej dla celów prospekcji geologicznej i złożowe

1. Teledetekcja:
1.1. Wprowadzenie;Metody i techniki teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi
1.2. Platformy i skanery teledetekcyjne
1.3. Programy do przetwarzania i analizy obrazów teledetekcyjnych
1.4. Źródła obrazów teledetekcyjnych
1.5. Procedury przetwarzania obrazów teledetekcyjnych
- korekcja geometryczna, radiometryczna i wpływu atmosfery,
- normalizacja (korekta kontrastu i jasności),
- kompozycje barwne (w barwach naturalnych i fałszywych)
1.6. Procedury analityczne
- indeksy międzykanałowe
- filtrowanie (filtry linowe i morfologiczne)
- klasyfikacja: bezwzorcowa i wzorcowa
- przetwarzanie i analiza obrazów termalnych

2. Zaawansowane procedury analizy przestrzennej (GIS)
2.1. Pozyskiwanie danych przestrzennych: WMS, WFS, .txt, .csv, .wkt; pomiary GPS
2.2. Analiza widoczności
2.3. Analiza wieloczynnikowa: WLC i OWA
(2 godz.) Zaawansowane metody analizy przestrzennej; stan aktualny i rozwój, nowe trendy, elementy składowe; literatura;
2. (3 godz.) Analiza: Środowisko anizotropowe, odległości nieeuklidesowe, przestrzenna analiza statystyczna, operatory kontekstu, analiza widoczności, analiza korelacji wielorakiej, procedury wspomagania decyzyjnego, szeregi czasowe i przestrzenne, modelowanie zmian (programy: Q-GIS, GRASS i IDRISI);
3. (3 godz.) Modelowanie: analiza wieloczynnikowa; narzędzia Bayes’a; analiza zmian czasowych i przestrzennych; analiza trendów zmian (programy: Q-GIS, GRASS i IDRISI).
4. (8 godz.) Projekt analityczny 1: modele geośrodowiskowe i symulacje: łańcuchy Markova, akumulacja i erozja, regresja wieloraka (programy: Q-GIS, GRASS i IDRISI);
5. (2 godz.) Zaawansowane metody analizy obrazów teledetekcyjnych: stan aktualny i rozwój, nowe trendy, elementy składowe; literatura;
6. (3 godz.) Indeksowanie międzykanałowe obrazów wielospektralnych; indeksy standardowe; tworzenie indeksów niestandardowych (programy: GRASS i ERMapper);
7. (3 godz.) Zagadnienie skorelowania obrazów i techniki dekorelacji; parametryzacja klasyfikacji bezwzorcowej i wzorcowej; optymalizacja parametrów klasyfikacji (programy: Q-GIS, GRASS i IDRISI);
8. (6 godz.) Projekt analityczny 2: klasyfikacja obrazów wielospektralnych (program: ERMapper, GRASS);

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena kolokwium praktycznego 1 * waga 0.25 + ocena kolokwium praktycznego 2 * waga 0.25 + ocena kolokwium z teorii * waga 0.5.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw systemów informacji przestrzennej (GIS) i teledetekcji na poziomie I stopnia studiów na kierunku Górnictwo i geologia.

Recommended literature and teaching resources:

GUPTA Ravi P. – Remote Sensing Geology. 2003; Springer Verlag.

SITEK Z., – Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej. 2000; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków..

LONGLEY Paul A. [et al.] – GIS: teoria i praktyka (red. nauk. Artur Magnuszewski); Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

LITWIN Leszek, MYRDA Grzegorz – Systemy Informacji Geograficznej – Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wyd. Helion, 2005.

BONHAM-CARTER Graeme F. – Geographic Information Systems for Geoscientists. 1996, Pergamon.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None