Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ore petrography
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-109-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować wybrane minerały kruszcowe za pomocą mikroskopu optycznego do światła odbitego. GG2A_U09 Test
M_U002 Student potrafi opisać struktury i tekstury minerałów kruszcowych za pomocą mikroskopu do światła odbitego GG2A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu petrografii kruszców niezbędną do opisu procesów związanych ze złożami surowców metalicznych GG2A_W01 Test
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do identyfikacji minerałów kruszcowym pod mikroskopem do światła odbitego GG2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zidentyfikować wybrane minerały kruszcowe za pomocą mikroskopu optycznego do światła odbitego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać struktury i tekstury minerałów kruszcowych za pomocą mikroskopu do światła odbitego + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu petrografii kruszców niezbędną do opisu procesów związanych ze złożami surowców metalicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do identyfikacji minerałów kruszcowym pod mikroskopem do światła odbitego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Informacje na temat optyki światła odbitego. Omówienie typów mikroskopów optycznych. Znaczenie praktycznego rozpoznawania minerałów kruszcowych dla oceny jakościowej i ilościowej złóż surowców mineralnych i procesów technologicznych wzbogacania i tzw. geometalurgii. Przedstawienie metodyki rozpoznawania minerałów kruszcowych. Objaśnienie charakterystycznych własności określanych w świetle mikroskopu optycznego. Przedstawienie metod ilościowych stosowanych w petrografii kruszców. Fotografia mikroskopowa i jej znaczenie dla opisu minerałów. Omówienie najważniejszych grup mineralnych i sposobu ich identyfikacji w świetle odbitym.

Laboratory classes:

Praktyczne rozpoznawanie minerałów pod mikroskopem kruszcowym. Opis mikroskopowy minerałów kruszcowych oraz złóż rud surowców metalicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z zaliczenia z wykładów+0,5*ocena z zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• podstawowa umiejętność identyfikacji minerałów kruszcowych w świetle odbitym

Recommended literature and teaching resources:

1. Piestrzyński A. (1992) – Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud
2. Pracejus B. (2008) – Ore Minerals Under the Microscope An Optical Guide
3. Ramdohr, P. (1969). The ore minerals and their intergrowths
4. Uytenbogaardt W., Burke E.A.J. (1971) – Tables for microscopic identification of ore minerals

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None