Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrography of rock and chemical raw materials
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-201-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr inż. Stańczak Grażyna (gstanczak@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie zorganizować i uczestniczyć w zespołowych badaniach petrograficznych, w zespołowej interpretacji wyników oraz w tworzeniu sprawozdania z badań, a także jego prezentacji na forum publicznym GG2A_K03, GG2A_K01 Presentation
Skills
M_U001 Umie rozpoznać w obrazie mikroskopowym podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich wykorzystanie; Na podstawie badań mikroskopowych potrafi określić charakterystykę petrograficzną skał mających znaczenie surowcowe; GG2A_U03, GG2A_U04, GG2A_U07 Project
M_U002 umie zastosować metody surowcowych badań petrograficznych skał nieskonsolidowanych; GG2A_U10, GG2A_U14 Project
M_U003 umie zinterpretować dla potrzeb surowcowych zależności między cechami fizyczno-mechanicznymi i chemicznymi a cechami petrograficznymi surowców skalnych GG2A_U10, GG2A_U03, GG2A_U04 Project
M_U004 potrafi sporządzić dokumentację badań petrograficznych; GG2A_U03, GG2A_U04 Project
Knowledge
M_W001 Zna metody badań petrograficznych oraz standardy sporządzania dokumentacji z tych badań dla celów surowcowych; GG2A_W05, GG2A_W04 Test
M_W002 Zna podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich wykorzystanie; Zna charakterystykę petrograficzną skał mających znaczenie surowcowe; GG2A_W05, GG2A_W04 Test
M_W003 zna metody surowcowych badań petrograficznych skał nieskonsolidowanych; GG2A_W05, GG2A_W04 Test
M_W004 zna zależności między cechami fizyczno-mechanicznymi i chemicznymi a cechami petrograficznymi surowców skalnych; GG2A_W05, GG2A_W04 Test
M_W005 zna genezę inkluzji fluidalnych w minerałach, środowisk migracji w procesach diagenetycznych; zna cechy optyczne minerałów ewaporatowych GG2A_W05, GG2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie zorganizować i uczestniczyć w zespołowych badaniach petrograficznych, w zespołowej interpretacji wyników oraz w tworzeniu sprawozdania z badań, a także jego prezentacji na forum publicznym - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozpoznać w obrazie mikroskopowym podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich wykorzystanie; Na podstawie badań mikroskopowych potrafi określić charakterystykę petrograficzną skał mających znaczenie surowcowe; - - + - - - - - - - -
M_U002 umie zastosować metody surowcowych badań petrograficznych skał nieskonsolidowanych; - - + - - - - - - - -
M_U003 umie zinterpretować dla potrzeb surowcowych zależności między cechami fizyczno-mechanicznymi i chemicznymi a cechami petrograficznymi surowców skalnych - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi sporządzić dokumentację badań petrograficznych; - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody badań petrograficznych oraz standardy sporządzania dokumentacji z tych badań dla celów surowcowych; + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich wykorzystanie; Zna charakterystykę petrograficzną skał mających znaczenie surowcowe; + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody surowcowych badań petrograficznych skał nieskonsolidowanych; + - - - - - - - - - -
M_W004 zna zależności między cechami fizyczno-mechanicznymi i chemicznymi a cechami petrograficznymi surowców skalnych; + - - - - - - - - - -
M_W005 zna genezę inkluzji fluidalnych w minerałach, środowisk migracji w procesach diagenetycznych; zna cechy optyczne minerałów ewaporatowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

I. Petrografia surowców skalnych
1. Metody i standardy mikroskopowych badań skał; standardy opisów petrograficznych oraz dokumentacji petrograficznej dla celów surowcowych;
2. Podstawowe składniki mineralne skał mające wpływ na ich wykorzystanie: skały osadowe detrytyczne i węglanowe; skały magmowe; skały ilaste; skały krzemionkowe nieokruchowe; osady nieskonsolidowane;
3. Charakterystyka petrograficzna skał mających znaczenie surowcowe: skały magmowe i metamorficzne skały osadowe okruchowe; skały węglanowe; skały krzemionkowe nieokruchowe;
4. Zależności cech fizyczno-mechanicznych i chemicznych od charakterystyki petrograficznej.
II. Petrografia surowców chemicznych
1. Geneza inkluzji fluidalnych w minerałach – inkluzje pierwotne, pseudowtórne i wtórne;
2. Przejścia fazowe w inkluzjach – omówienie: układów jednoskładnikowych (H2O, CO2, CH4), układów dwuskładnikowych (H2O-NaCl, H2O-CO2, H2O- CH4) i ich znaczenia dla minerałów ewaporatowych;
3. Środowiska migracji (homogeniczne, hetrogeniczne) w procesach diagenetycznych;
4. Występowanie, procesy migracji i znaczenie praktyczne w minerałach i skałach ewaporatowych.

Laboratory classes:

I. Petrografia surowców skalnych
1. Obraz mikroskopowy podstawowych składników mineralnych skał mających wpływ na ich wykorzystanie: skały osadowe detrytyczne i węglanowe; skały magmowe; skały krzemionkowe nieokruchowe; skały ilaste; osady nieskonsolidowane (rozpoznawanie, opis);
2. Badanie mikroskopowe skał mających znaczenie surowcowe: skały magmowe i metamorficzne (mobilne i stabilne składniki mineralne; kryształy i blasty; struktura i tekstura; przemiany epigenetyczne); skały osadowe okruchowe (ziarna i spoiwo; struktura i tekstura, przemiany epigenetyczne) ; skały węglanowe (składniki mineralne, struktura i tekstura, przemiany epigenetyczne); skały krzemionkowe nieokruchowe (składniki mineralne, struktura i tekstura, przemiany epigenetyczne);
3. Projekt indywidualny 1: skały magmowe i metamorficzne;
4. Projekt indywidualny 2: skały osadowe;
5. Badania petrograficzne luźnych osadów okruchowych (piaski, żwiry, gliny).
II. Petrografia surowców chemicznych
1. Podstawowe zasady przygotowania preparatów mikroskopowych do światła przechodzącego ze skał ewaporatowych;
2. Omówienie specyfiki i technik przygotowania preparatów do badań inkluzji fluidalnych;
3. Cechy optyczne minerałów ewaporatowych w standardowym obrazie mikroskopowym oraz w preparatach do badań inkluzji;
4. Rozpoznawanie minerałów i skał solnych oraz ich cech strukturalnych, teksturalnych a także elementów mikrotektoniki w standardowym obrazie mikroskopowym;
5. Projekt indywidualny 3 (zakończony sprawozdaniem);
6. Rozpoznawanie typów inkluzji w minerałach ewaporatowych;
7. Projekt indywidualny 4 (zakończony sprawozdaniem).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 18 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
  • + (ocena kolokwium pisemnego 2)(waga 2) + (ocena kolokwium praktycznego 1)(waga 3) + (ocena kolokwium praktycznego 2)(waga 4) + (ocena projektu 1)(waga 5) + (ocena projektu 2)*(waga 6)
Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw mineralogii i petrografii na poziomie I stopnia studiów na kierunku Górnictwo i geologia

Recommended literature and teaching resources:

Bolewski A., Manecki A., 1993 – Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE. Warszawa
Smulikowski K., 1955 – Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol. Warszawa
Łaszkiewicz A., 1967 – Minerały i skały solne. Prace Muzeum Ziemi nr 11
Bolewski A., Parachoniak W., 1974 – Petrografia. Wyd. Geol. Warszawa
Bolewski A., Parachoniak W., 1986 – Zarys petrografii. Skrypt uczelniany AGH nr 998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

BROMOWICZ J. et al. 2001. Wyniki badań petrograficznych typowych litofacji zbiornikowych fliszu karpackiego W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich. Praca zbiorowa pod red. Jana Kuśmierka. Polish Journal of Mineral Resources, 4/2001: 31–75.
BROMOWICZ J. et al. 2005. Właściwości fizyczno-mechaniczne kopalin w polskich złożach kamieni budowlanych i drogowych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 109. Konferencje ; nr 41 s. 13–24.
BROMOWICZ J. [red], 2005. Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
MANECKI A., MUSZYŃSKI M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.
REMBIŚ M., 2002. Spoiwa piaskowców ropianieckich i magurskich między Rabką a Grybowem na tle ich warunków sedymentacji i przemian diagenetycznych. Prace Geologiczne 149: 1-79. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
REMBIŚ M., 2008. Zmienność fizyczno-mechanicznych właściwości utworów górnych warstw lgockich między Sułkowicami a Myślenicami. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 429: 163–165.
REMBIŚ M., 2011. Mineralno-teksturalna zmienność wybranych skał bazaltowych Dolnego Śląska i jej rola w kształtowaniu fizyczno-mechanicznych właściwości produkowanych kruszyw. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 27 z. 3: 29–49.
REMBIŚ M., 2015. Zróżnicowanie jakości kopaliny jako efekt warunków depozycji i przemian diagenetycznych osadu oraz procesów wietrzenia skały na przykładzie piaskowców magurskich ze złoża Osielec. Górnictwo Odkrywkowe, 56 nr 2: 118–125.

Additional information:

None