Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Petrografia węgli
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-202-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Misiak Jacek (jm@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Misiak Jacek (jm@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wagner Marian (wagner@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu petrologii węgla. GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Umie wykonać analizę mikrolitotypów węgla i karbominerytów. GG2A_U03, GG2A_U01 Oral answer,
Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi wykonać analizę ilościową macerałów węgla. GG2A_U03, GG2A_U01 Oral answer,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna metodykę badań petrograficznych węgla GG2A_W06 Test
M_W002 Posiada wiedzę o wykorzystaniu wyników badań petrograficznych do oceny jakości węgla i możliwości jego przemysłowego wykorzystania. GG2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu petrologii węgla. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie wykonać analizę mikrolitotypów węgla i karbominerytów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać analizę ilościową macerałów węgla. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metodykę badań petrograficznych węgla + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o wykorzystaniu wyników badań petrograficznych do oceny jakości węgla i możliwości jego przemysłowego wykorzystania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metodyka badań petrograficznych węgla – analiza macerałów, mikrolitotypów, analiza kombinowana, pomiary zdolności odbicia światła witrynitu, pomiary fluorescencji. Domieszki mineralne w węglu kamiennym – karbomineryty. Własności technologiczne węgla kamiennego w zależności od składu petrograficznego. Ocena stopnia dojrzałości materiału roślinnego za pomocą pomiaru zdolności odbicia światła witrynitu (refleksyjność). Generowanie węglowodorów w procesie uwęglenia. Anizotropia refleksyjności witrynitu i jej związek z polem naprężeń w czasie uwęglenia. Zastosowanie wyników badań petrograficznych do oceny jakości węgla i możliwości jego przemysłowego wykorzystania. Analiza facjalna węgla w oparciu o skład petrograficzny węgla.

Laboratory classes:

Charakterystyka mikrolitotypów i karbominerytów. Metody badań stosowane w petrografii węgla – analiza macerałów, analiza mikrolitotypów i karbominerytów, Minerały współwystępujące z macerałami węgla. Pomiary zdolności odbicia światła (refleksyjność). Zastosowanie wyników badań petrograficznych do oceny jakości węgla i możliwości jego przemysłowego wykorzystania. Analiza facjalna węgla w oparciu o skład petrograficzny węgla.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium, ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie obecności oraz kolokwium i sprawozdań.
Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ocen z kolokwium oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza:
Posiada podstawową wiedzę w zakresie petrologii węgla.
Zna klasyfikacje makropetrograficzne torfu, węgla brunatnego miękkiego, węgla brunatnego twardego i kamiennego.

Umiejętności
Potrafi opisać makroskopowo węgiel.
Umie wykonać jakościową analizę petrograficzną węgla brunatnego miękkiego oraz węgla brunatnego twardego i kamiennego

Recommended literature and teaching resources:

Gabzdyl W., 1984. Petrografia Węgla. Skrypty uczelniane Nr 1184, Politechniki Śląskiej: p. 311.
Kruszewska K., Dybowa-Jachowicz S., 1997. Zarys petrologii węgla. Wyd. UŚ: p. 200.
Kwiecińska B., Wagner M.,2001. Atlas petrograficzny węgla brunatnego. Wyd. AGH, Kraków: p. 99.
Stach E., Mackowsky M. T., Teichmüller M., Taylor G. H., Chandra D., Teichmüller R., 1982. Stach’s Taxtbook of Coal Petrology. Borntraeger. Stuttgart: 1-535.
Wagner M., Lipiarski I., Misiak J., 2008. Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego
i węgla kamiennego z obszaru Polski. Wyd. AGH, Kraków: p. 94.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność oraz sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich zaliczenia. Nieobecność w usprawiedliwionych przypadkach losowych oraz zdrowotnych może być odrobiona pod warunkiem samodzielnego opanowania przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć. Nieobecność, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 godzin zajęć wymaga powtarzania całego przedmiotu.
Obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.