Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zagospodarowanie terenów pogórniczych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majewski Stanisław (majewski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majewski Stanisław (majewski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Toboła Tomasz (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko GG2A_K03, GG2A_K01, GG2A_K02 Activity during classes,
Scientific paper
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie GG2A_U04, GG2A_U01 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gónictwa i geologii stosowanej GG2A_W05, GG2A_W01 Activity during classes
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych GG2A_W05, GG2A_W06 Activity during classes,
Scientific paper
M_W003 Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony GG2A_W07, GG2A_W08 Activity during classes,
Scientific paper
M_W004 Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotnieszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą GG2A_W09 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gónictwa i geologii stosowanej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotnieszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Schemat oddziaływania: eksploatacji surowców mineralnych, ich przeróbki oraz przetwarzania kopaliny, na środowisko przyrodnicze. Charakterystyki zwałów w poszczególnych rodzajach surowców mineralnych i ich oddziaływanie na środowisko. Problemy składowania odpadów. Sekwestracja CO2 w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Prawna i ekologiczna definicja rekultywacji. Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych w górnictwie: torfu, węgla brunatnego, węgla kamiennego, rud: Zn, Pb, Cu, S, soli kamiennej I surowców chemicznych oraz surowców skalnych.

Seminar classes:

Opracowanie podstawie zebranej literatury i wygłoszenie referatu na temat zagospodarowania terenów pogórniczych wybranej kopalni.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa średnią z oceny za wygłoszony referat, jakość prezentacji multimedialnej oraz aktywność wykazaną podczas dyskusji nad referatami grupy.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość Nauki o złożach; Mineralogii i Petrografii, Podstaw Geochemii oraz Górnictwa Ogólnego.

Recommended literature and teaching resources:

Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd.SGGW, W-wa 1996.
Wilk Z., Adamczyk A.F., Nałęcki T: Wpływ działalności górnictwa na środowisko wodne.Wyd. SGGW-AR, W-wa, 1990.
Surowce mineralne Polski:Surowce energetyczne; Surowce metaliczne:Cu, Ag, Zn, Pb; Surowce chemiczne:sól kamienna, S; Surowce skalne. Wyd. GSMiE PAN. Kraków, 1996 – 2000.
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M: Energetyka a ochrona środowiska. Wyd. Nauk.-Tech., W-wa, 1997.
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych.Wyd. Nauk. PWN. W-wa 1999.
Ostrowski J.: Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wyd. IGSMiE PAN, K-w, 2001
Lipiński A.: Elementy prawa ochrony środowiska. Kantor wydawniczy ZAKAMYCZE, 2001
Radecki W.: Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Difin, W-wa, 2002.
Warhurst A., Noronha L.: Environmental Policy in Mining.Corporate Strategy and Planning for Closure.Lewis Publishers, NY, 2000
Kotarba M.: Przemiany środowiska naturalnego, a rozwój zrównoważony. Geosfera TBPŚ. K-w, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None