Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral Prospecting
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-204-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi przeanalizować zbiory różnorodnych danych i wybrać priorytetowy - najbardziej perspektywiczny obszar do dalszych poszukiwań konkretnego złoża. Student ma świadomość skutków społecznych jakie przynoszą prace i roboty geologiczne, które musi zaprojektować i realizować GG2A_K01, GG2A_K02 Project
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski GG2A_U01 Project
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt poszukiwań GG2A_U07 Project
M_U003 Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań z zakresu górnictwa i geologii GG2A_U11 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badan geologicznych GG2A_W04 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki poszukiwań kopalin GG2A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi przeanalizować zbiory różnorodnych danych i wybrać priorytetowy - najbardziej perspektywiczny obszar do dalszych poszukiwań konkretnego złoża. Student ma świadomość skutków społecznych jakie przynoszą prace i roboty geologiczne, które musi zaprojektować i realizować - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt poszukiwań - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań z zakresu górnictwa i geologii + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badan geologicznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki poszukiwań kopalin + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Objaśnienie metodyki stosowanej w przypadku poszukiwań złóż surowców mineralnych w tym również poszukiwań tzw. pierwiastków krytycznych. Strategia i polityka w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych. Wpływ rynku światowego na poszukiwania surowców. Postępowanie firm w poszukiwaniach surowców mineralnych. Przygotowanie projektu poszukiwań. Informacja na temat przygotowywania projektów poszukiwań i ich oceny w systemie JORC Code. Geologiczne metody stosowane w poszukiwaniach. Mineralogiczne metody stosowane w poszukiwaniach. Geofizyczne metody stosowane w poszukiwaniach. Geochemiczne metody stosowane w poszukiwaniach, pierwiastki wskaźnikowe. Wyznaczanie wartości tła i wartości anomalnych. Wstęp do metod teledetekcyjnych. Opróbowanie i metody analityczne. Określanie tła i jego interpretacja. Profile glebowe, wietrzenie.

Practical classes:

Analiza map geologicznych i metalogenicznych dotyczących różnych złóż światowych i polskich. Rozpoznawanie typów genetycznych złóż na podstawie zbioru okazów pochodzących z wybranych złóż światowych. Analiza map koncesyjnych i projektów poszukiwań złóż wykonywanych przez firmy. Analiza materiałów do projektów prac geologicznych. Wybór tematów indywidualnych projektów poszukiwań złóż w Polsce i na świecie. Opracowanie wniosku o koncesję dla wybranego obszaru. Projekt prac geologicznych: koncesja; uzasadnienie ekonomiczne potrzeby poszukiwania złóż danego surowca (analiza rynku światowego); charakterystyka ekonomiczna, geograficzna i geologiczna obszaru poszukiwań; opis dotychczas wykonywanych prac geologicznych w analizowanym obszarze; planowanie i harmonogram robót i prac poszukiwawczych (geologicznych, mineralogicznych, geodezyjnych, geofizycznych i wiertniczych); kosztorys prac; prace na rzecz ochrony środowiska po zakończeniu prac poszukiwawczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 14 h
Completion of a project 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,5*ocena z projektu prac poszukiwawczych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Gruszczyk H. (1986) – Metodyka poszukiwań złóż kopalin stałych, Wydawnictwa Geologiczne
2. Moon C.J., Whateley M.K.G., Evans A. M., (2006) – Introduction to Mineral Exploration
3. Skowroński A (2007) – Zarys Geochemii Poszukiwawczej
4. Govett G.J.S (1983) – Handbook of Exploration Geochemistry Vol.3.
5. Kearey P., Brooks M., Hill I., (2002) – An Introduction to Geophysical Exploration
Ponadto każdy student kompletuje indywidualnie literaturę dotyczącą złóż wybranego przez siebie surowca oraz literaturę dotyczącą złóż światowych tego samego typu genetycznego dla celów porównawczych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None