Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geofizyka poszukiwawcza
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-206-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Kawalec-Latała Ewa (ewal@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki i nauk o Ziemi. GG2A_K01, GG2A_K02 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki badań pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie podać kompleksowe odwzorowanie własności strukturalnych i petrofizycznych złoża. GG2A_W02, GG2A_U11, GG2A_W03, GG2A_W01, GG2A_U09 Examination,
Presentation
Knowledge
M_W001 Zna, rozumie i potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wód pitnych, mineralnych i geotermalnych, węglowodorów, węgli brunatnych i kamiennych, rud metali, które pozwalają rozpoznać złoża wśród innych skał przy zastosowaniu metod geofizycznych GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_U08, GG2A_W01, GG2A_U09 Examination,
Test
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych złóż oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych. GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_U08, GG2A_W01, GG2A_U09 Examination,
Test
M_W003 Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania geofizycznych pomiarów terenowych i laboratoryjnych i ich ekonomicznej oceny. GG2A_U11, GG2A_W06, GG2A_U08, GG2A_U09 Examination,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki i nauk o Ziemi. + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki badań pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie podać kompleksowe odwzorowanie własności strukturalnych i petrofizycznych złoża. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna, rozumie i potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wód pitnych, mineralnych i geotermalnych, węglowodorów, węgli brunatnych i kamiennych, rud metali, które pozwalają rozpoznać złoża wśród innych skał przy zastosowaniu metod geofizycznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych złóż oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych. + - - - - - + - - - -
M_W003 Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania geofizycznych pomiarów terenowych i laboratoryjnych i ich ekonomicznej oceny. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Cele geofizyki poszukiwawczej: poszukiwanie bogactw naturalnych, charakterystyczne cechy wód pitnych, mineralnych i geotermalnych, węglowodorów, węgli brunatnych i kamiennych, rud metali, które pozwalają rozpoznać złoża wśród innych skał przy zastosowaniu metod geofizycznych. Własności fizyczne złóż (skał płonych oraz rud) oraz skał zbiornikowych zawierających węglowodory i wodę, a także formacji węglonośnych oraz siarkonośnych i innych stanowiące podstawę do powstawania anomalii w badaniach geofizycznych powierzchniowych i otworowych. Metody badań terenowych i przetwarzanie danych w sejsmice. Stukturalna i sejsmostratygraficzna interpretacja w sejsmice, metody geofizyki otworowej w prospekcji węglowodorów i wody. Grawimetria w badaniach wysadów solnych. Magnetometria i metody geoelektryczne w poszukiwaniu rud metali. Sejsmika, grawimetria oraz geofizyka otworowa w zastosowaniu do charakterystyki basenów węglowych. Metody geoelektryczne w prospekcji surowców skalnych – rozpoznanie piaskowców i łupków fliszowych, gipsów i anhydrytów, kwarcytów i marmurów.
Rozpoznanie bazaltów i andezytów z wykorzystaniem badań magnetometrycznych. Geofizyczna charakterystyka tufów i innych skał wulkanicznych. Analiza wyników kompleksowych badań geofizycznych i geologicznych przy poszukiwaniu różnych złóż.

Practical classes:

Cele geofizyki poszukiwawczej: poszukiwanie bogactw naturalnych, charakterystyczne cechy wód pitnych, mineralnych i geotermalnych, węglowodorów, węgli brunatnych i kamiennych, rud metali, które pozwalają rozpoznać złoża wśród innych skał przy zastosowaniu metod geofizycznych. Własności fizyczne złóż (skał płonych oraz rud) oraz skał zbiornikowych zawierających węglowodory i wodę, a także formacji węglonośnych oraz siarkonośnych i innych stanowiące podstawę do powstawania anomalii w badaniach geofizycznych powierzchniowych i otworowych. Podstawy projektowania rozstawów pomiarowych w sejsmice powierzchniowej. Stukturalna i sejsmostratygraficzna interpretacja w sejsmice. metody geofizyki otworowej w prospekcji węglowodorów i wody. Grawimetria w badaniach wysadów solnych. Magnetometria i metody geoelektryczne w poszukiwaniu rud metali. Sejsmika, grawimetria oraz geofizyka otworowa w zastosowaniu do charakterystyki basenów węglowych. Metody geoelektryczne w prospekcji surowców skalnych –
rozpoznanie piaskowców i łupków fliszowych, gipsów i anhydrytów, kwarcytów i marmurów. Rozpoznanie bazaltów i andezytów z wykorzystaniem badań magnetometrycznych. Geofizyczna charakterystyka tufów i innych skał wulkanicznych. Analiza wyników kompleksowych badań geofizycznych i geologicznych przy poszukiwaniu różnych złóż.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

obecność i aktywność na ćwiczeniach, ocena prezentacji na ćwiczeniach; ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych na ćwiczeniach i oceny z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bahr K., Simpson F., 2005. Practical Magnetotellurics. Cambrigde University Press, Cambrigde.
2. Hallenburg J.K., 1998, Standard Methods of Geophysical Formation Evaluation, Lewis Publishers, Boca Raton, Boston, London, New York, Washington, D.C.
3. Hearst J.R., Nelson P.H., Paillett F.L., 2000, Well Logging for Physical Properties. A Handbook for Geophysicists, Geologists and Engineers, sec. ed.., J. Wiley & Sons, England.
4. Mari J.L., Arens G., Chapellier D., Gaudiani P. , Geophysics of Reservoir and Civil Engineering, 1999, EDITIONS TECHNIP, Paris, France.
5. Parasnis D.S., 1999, Principles of Applied Geophysics, Chapman & Hall.
6. Telford W. M., Geldart L. P., Sheriff R. E., 1990, Applied Geophysics sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None