Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza techniczna
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-207-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Botor Dariusz (botor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Pitera Helena (pitera@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Prsek Jaroslav (prsek@yahoo.com)
dr inż. Smoleńska Anna (smolensk@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wagner Marian (wagner@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż kopalin stałych. GG2A_K02 Test
M_K007 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologiczno-wiertniczych na środowisko. GG2A_K02 Report
Skills
M_U001 Student umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym stosowanym w metodach miareczkowych GG2A_U02 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zleconego zadania. GG2A_U03, GG2A_U07 Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie celu i zakresu analizy technicznej kopalin stałych (węgla, rud metali, surowców skalnych i chemicznych) GG2A_W01 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki analizy technicznej GG2A_W01, GG2A_W06 Test
M_W003 Student potrafi analizować parametry fizyczne i chemiczne z zakresu analizy technicznej i ocenić ich przydatność do określonych celów wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne GG2A_W01, GG2A_W06 Test,
Report
M_W004 Student ma wiedzę z metod miareczkowych stosowanych w chemicznej analizie ilościowej. GG2A_W01, GG2A_W06
M_W005 Student rozróżnia metody miareczkowe takie jak alkacymetria, argentometria, kompleksometria i redoksymetria GG2A_W01 Report
M_W006 Student ma wiedzę w zakresie badania, metodyki badań i poszukiwań kopalin metalicznych GG2A_W04 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż kopalin stałych. + - + + - - - - - - -
M_K007 Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologiczno-wiertniczych na środowisko. + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym stosowanym w metodach miareczkowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zleconego zadania. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie celu i zakresu analizy technicznej kopalin stałych (węgla, rud metali, surowców skalnych i chemicznych) + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodyki analizy technicznej + - + + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi analizować parametry fizyczne i chemiczne z zakresu analizy technicznej i ocenić ich przydatność do określonych celów wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne - - + + - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z metod miareczkowych stosowanych w chemicznej analizie ilościowej. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student rozróżnia metody miareczkowe takie jak alkacymetria, argentometria, kompleksometria i redoksymetria - - + - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę w zakresie badania, metodyki badań i poszukiwań kopalin metalicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
analiza techniczna

Wykłady:
1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu analizy technicznej kopalin stałych (węgla, rud, surowców skalnych i chemicznych). Klasyfikacje kopalin stałych wg kryteriów technologicznych. Główne kierunki wykorzystania poszczególnych typów kopalin stałych w zależności od parametrów technicznych danej kopaliny (4 h).
2. Omówienie podstawowych metod chemicznej analizy miareczkowej i wagowej (4h).
3. Analiza szlichowa. Sposób planowania i przeprowadzenia zdjęcia szlichowego oraz analiza próbek szlichowych i interpretacja wyników. Metodyka opisu rdzeni wiertniczych. Zastosowanie analizy chemicznej do poszczególnych typów złóż. Wybór odpowiedniej analizy chemicznej w zależności od rodzaju skał i mineralogii złóż surowców metalicznych (złoża magmowe, laterytowe, osadowe, itp.) (3 h)
4. Surowce skalne (4 h)

Laboratory classes:

Ćwiczenia: laboratoryjne (45 h)
Student podczas ćwiczeń laboratoryjnych zapoznaje się z stosowanymi w analizie technicznej metodami analitycznymi. Student wykonuje oznaczenia laboratoryjne wybranych parametrów technicznych.
1. Student samodzielnie stosuje kompleksometrię do oznaczania jonu Ca2+ w roztworze (2h), Student samodzielnie stosuje alkacymetrię do oznaczania jonu HCO3- w roztworze (2h), Student samodzielnie stosuje argentometrię do oznaczania jonu Cl- w roztworze (2h), Student samodzielnie oznacza suchą pozostałość i siarczany metodą wagową (7h) , Student samodzielnie określa i oblicza molowość kwasu solnego (2h).
2. Student podczas ćwiczeń przeprowadza analizę próbki szlichowej. Wykonuje profil fragmentu rdzenia wiertniczego. Na podstawie istniejących zestawów analiz chemicznych (katalogów), student dobiera odpowiednie analizy do konkretnego złoża. Wyniki student przedstawia w formie sprawozdania. W ramach zajęć student: (i) rozpoznaje główne minerały występujące w próbce szlichowej oraz interpretuje otrzymane wyniki, (ii) przeprowadza opis fragmentu rdzenia wiertniczego, rozpoznając skład mineralny oraz zmiany metasomatyczne towarzyszące mineralizacji kruszcowej (15h).
3. Surowce skalne (15 h)

Project classes:

Ćwiczenia: projektowe (15h)
Student podczas ćwiczeń projektowych zapoznaje się z metodyką wybranych analiz technicznych węgla. Student na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonuje obliczenia parametrów chemiczno-technicznych węgla zgodnie z Polskimi Normami (zgodnymi z ISO). Następnie interpretuje otrzymane wyniki zgodnie z przyjętymi założeniami (wg norm polskich) i określa przydatność węgla wg głównych kierunków wykorzystania znanych z wykładów i literatury. Student wyniki swoich analiz przedstawia w formie sprawozdania (15h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 15 h
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,5* ocena ze sprawozdań z zajęć projektowych i laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• umiejętność makroskopowego rozpoznawanie minerałów skałotwórczych i kruszcowych
• Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego
• Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi
• Znajomość podstawowych zasad stosowanych w chemii.
• Umiejętność wykonywania obliczeń chemicznych

Recommended literature and teaching resources:

1. Gabzdyl W. 1989. Geologia węgla. Skprypt Politechniki Śląskiej. Nr 1427/2.
2. Larry Thomas 2002. Coal Geology, Wiley
3. Polskie Normy dotyczące węgla.
4. Marczenko Z., 1997 – Chemia analityczna. Tom I i II. Warszawa
5. Praca zbior. pod red. Śliwy A., 1979 – Obliczenia chemiczne. PWN Warszawa
6. Dobrowolski J., 1972 – Chemia analityczna. PZWL Warszawa
7. Kopczenowa E.W. (1955) – Analiza mineralogiczna szlichów, Wydawnictwa Geologiczne
8. Polański A. (1988) – Geochemia i surowce mineralne, Wydawnictwa Geologiczne
9. Katalogi, broszury i oferty laboratoriów chemicznych (ACMELAB, ACTLABS…)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None