Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSc project
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-301-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student przygotowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania GG2A_K03, GG2A_K01 Diploma thesis
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować prace magisterską z zakresu górnictwa i geologii. Przedstawić tezy pracy, przeprowadzić niezbędne prace analityczne, opracować dostepna lkiteraturę, omówić wyniki i przedstawić wnioski. GG2A_U03 Diploma thesis
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat realizowanego tematu badawczego związanego z pracą magisterska i preprowadzić dyskujsę na jego temat. GG2A_U04 Presentation
M_U003 Student potrafi pozyskiwać informacje, związane tematem realizowanej pracy magisterskiej, z literatury, baz danych i innych źródeł , również w języku obcym, potrafi je opracować, zinterpretować w wyciągnąć wnioski. GG2A_U01 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student przygotowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować prace magisterską z zakresu górnictwa i geologii. Przedstawić tezy pracy, przeprowadzić niezbędne prace analityczne, opracować dostepna lkiteraturę, omówić wyniki i przedstawić wnioski. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację na temat realizowanego tematu badawczego związanego z pracą magisterska i preprowadzić dyskujsę na jego temat. - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi pozyskiwać informacje, związane tematem realizowanej pracy magisterskiej, z literatury, baz danych i innych źródeł , również w języku obcym, potrafi je opracować, zinterpretować w wyciągnąć wnioski. - - - - - - - - - - -
Module content
Others:

Praca dyplomowa jest oryginalnym opracowaniem w formie pisemnej określonego tematu, do realizacji którego niezbędne dane literaturowe I/lub material analityczny student zebral podczas praktyki dyplomowej.
Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (promotora pracy) w trybie systematycznych prac literaturowych, analitycznych, laboratoryjnych oraz konsultacji w trakcie trwania III semestru studiów. Tematem pracy dyplomowej jest zagadnienie, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku górnictwo i geologia
Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) prezentację pracy dyplomowej,
b) dyskusję nad pracą,
c) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 572 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 75 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 445 h
Contact hours 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None